Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:307

Utkom från trycket den 11 maj 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;
utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

Är Sverige i krig, gäller lagen även för

  1. alla som, utöver det som sägs i 1 §, är tjänstgöringsskyldiga i Försvarsmakten,

  2. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga i Försvarsmakten är skyldiga att delta i Sveriges försvar,

  3. skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),

  4. alla som annars vistas vid avdelningar av Försvarsmakten, när avdelningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden, och

  5. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:307

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)