Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:453

Utkom från trycket den 8 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;
utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.

2) Denna lag gäller för

2)

Senaste lydelse 2010:452.

  1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

  2. dem som genomgår utbildning för att få militär anställning i Försvarsmakten eller i övrigt genomgår militär utbildning inom myndigheten,

  3. hemvärnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

  4. dem som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal åtagit sig att tjänstgöra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

  5. dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en internationell militär insats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:453

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)