Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1262

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 2 och 10 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

Bestämmelser om rätt till ersättning för personskada finns i 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m.

2) Den utbildningsansvariga myndighetens ansvar enligt 6 och 7 §§ innebär ingen inskränkning i det ansvar som den skadades arbetsgivare har enligt 2 kap. och 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) samt 30 kap. socialförsäkringsbalken.

2)

Senaste lydelse 2002:276.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1262

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)