Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:469

Utkom från trycket den 17 maj 2011
Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;
utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (1992:1300) om krigsmateriel3)

1)

Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051).

3)

Lagen omtryckt 1997:689.

dels att 29 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 b §, av följande lydelse.

1 b §

I 2 a kap. vapenlagen (1996:67) finns bestämmelser om märkning av vapen och vapendelar vid tillverkning och införsel samt om märkning av förpackning med ammunition vid tillverkning.

29 §

Krigsmateriel som varit föremål för brott enligt 25 eller 26 § eller dess värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:469

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING
Anders Rönquist
(Utrikesdepartementet)