Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:15

Utkom från trycket den 29 januari 2013
Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan;
utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.

1 §

1) Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska representeras av var sin ledamot.

1)

Senaste lydelse 2008:1030.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:15

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)