Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:90

Utkom från trycket den 12 mars 2013
Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262);
utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 50 § förfogandelagen (1978:262) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

50 §

Beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt denna lag får överklagas endast i samband med överklagande av beslut om utdömande av vitet.

Beslut om åtgärd enligt 47 § andra stycket eller en länsstyrelses beslut om handräckning enligt 48 § tredje stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ett sådant beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:90

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)