Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:516

Utkom från trycket den 23 juni 2014
Lag om ändring i skyddslagen (2010:305);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i skyddslagen (2010:305) ska införas en ny paragraf, 24 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288.

24 a §

I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder finns bestämmelser som gäller i stället för det som anges i 18 § första stycket om beslut om skyddsobjekt och i 22 § om ansvar för bevakning av skyddsobjekt och upplysning om beslut om skyddsobjekt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:516

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)