Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:686

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 10 kap. 6 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt2) ordet ”polismyndighetens” ska bytas ut mot ”Polismyndighetens”.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Senaste lydelse av 10 kap. 6 § 2010:448.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:686

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)