Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:144

Utkom från trycket den 24 mars 2015
Lag om ändring i lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser;
utfärdad den 12 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:22, bet. 2014/15:FöU4, rskr. 2014/15:120.

5 §

I fråga om Försvarsmaktens arbetsmiljöansvar i en internationell militär insats ska följande bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160) tillämpas i insatsområdet, om inte tjänstgöringsförhållandena hindrar detta:

  • 2 kap. 1–8 §§,

  • 3 kap. 1–3 och 4 §§, 7 g § första och andra styckena samt 12 §,

  • 6 kap. 1–6 §§, 6 a § första stycket första och andra meningarna och andra stycket samt 8 och 9 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:144

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)