Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Utkom från trycket den 29 december 2015
utfärdad den 17 december 2015.

Inledande bestämmelser

Denna förordning ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Förordningen innehåller bestämmelser om

 • hur höjd beredskap tillkännages, vilka författningar som då omedelbart ska tillämpas och åtgärder som då ska genomföras,

 • underlag till Försvarsmakten, och

 • säkra kryptografiska funktioner.

SFS 2022:563

I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om vilka åtgärder som kommuner och regioner ska vidta vid höjd beredskap.

I förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap finns bestämmelser om uppgifter som statliga myndigheter under regeringen har inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. För länsstyrelserna finns även bestämmelser i förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap och i förordningen (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser.

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något annat inte följer av lag eller annan förordning.

SFS 2022:563

Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller för statliga myndigheter under regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet och Försvarsmakten. För utlandsmyndigheterna tillämpas bestämmelserna endast i den utsträckning som bestäms i föreskrifter som meddelas av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

SFS 2022:563

Underlag till Försvarsmakten

Rubriken har denna lydelse enl. F 2022:563. SFS2022-0563

SFS 2022:563

SFS 2022:563

SFS 2022:563

Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan ska inför och vid höjd beredskap lämna Försvarsmakten det underlag som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet till regeringen.

SFS 2022:563

Beredskapsmyndigheter och sektorsansvariga myndigheter enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap ska inför och vid höjd beredskap lämna Försvarsmakten det underlag som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet till regeringen. Motsvarande underlag ska lämnas till Försvarsmakten av de länsstyrelser som är civilområdesansvariga enligt 7 a § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.

SFS 2022:563

Hur beslut om höjd beredskap tillkännages

Att beredskapen i Sverige höjts till skärpt eller högsta beredskap tillkännages, förutom på det sätt som föreskrivs i 4 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, i ljudradion och televisionen. Om det råder högsta beredskap i hela landet, kan regeringen besluta att detta ska tillkännages även genom beredskapslarm.

Beredskapslarm ges på anläggningar för utomhusalarmering genom trettio sekunder långa signaler med femton sekunders uppehåll mellan signalerna under sammanlagt fem minuter.

Åtgärder vid höjd beredskap

När beredskapen höjts, ska Försvarsmakten krigsorganiseras i den omfattning som regeringen bestämmer. Vid beredskapslarm ska hela Försvarsmakten krigsorganiseras.

Vid högsta beredskap ska kommuner och regioner övergå till krigsorganisation.

Vid beredskapslarm ska kommuner och regioner samt de trossamfund och andra enskilda organisationer och de näringsidkare som enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig övergå till krigsorganisation.

SFS 2019:1114

Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart tillämpas i sin helhet:

 • lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.,

 • lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

 • lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,

 • kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

 • lagen (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig,

 • krigshandelslagen (1964:19),

 • förfogandelagen (1978:262),

 • ransoneringslagen (1978:268),

 • lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,

 • arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),

 • lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

 • prisregleringslagen (1989:978),

 • förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.,

 • förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara,

 • lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,

 • lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,

 • lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m., och

 • lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Beredskapslarm medför vidare att 611 §§ förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap och 1012 §§ förordningen (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser omedelbart ska tillämpas.

SFS 2022:563

Beredskapslarm innebär föreskrift om allmän tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Beredskapslarm innebär vidare föreskrift enligt 1 § förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten.

Beredskapslarm innebär även förordnande enligt 2 § lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg samt förordnande enligt 4 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Beredskapslarm innebär order till den som är krigsplacerad inom totalförsvaret enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller på annan grund att omedelbart inställa sig till tjänstgöring enligt krigsplaceringsorder eller motsvarande handling. Beredskapslarm innebär också att egendom som tagits ut i fredstid med stöd av förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov omedelbart ska tillhandahållas i enlighet med tidigare lämnade uttagningsbesked.

Säkra kryptografiska funktioner

Regeringskansliet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Myndigheten för psykologiskt försvar, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Myndigheten för totalförsvarsanalys, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan ska ha säkra kryptografiska funktioner. I denna förordning används uttrycket säkra kryptografiska funktioner i betydelsen kryptografiska funktioner godkända av Försvarsmakten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar vilka övriga myndigheter som ska ha säkra kryptografiska funktioner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar även vilka företag som efter överenskommelse ska få tillgång till säkra kryptografiska funktioner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därutöver ingå avtal om tilldelning med kommuner och organisationer som har behov av säkra kryptografiska funktioner.

SFS 2022:1770

Försvarsmakten svarar för att Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan tilldelas säkra kryptografiska funktioner. Försvarets radioanstalt svarar för att övriga som enligt 16 § ska ha säkra kryptografiska funktioner tilldelas sådana.

SFS 2020:1289

Myndigheter som tilldelats säkra kryptografiska funktioner ska under normal kontorstid kunna ta emot och sända krypterade meddelanden.

Vid fredstida krissituationer och höjd beredskap ska myndigheterna kunna ta emot och sända krypterade meddelanden även under icke kontorstid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller annars, efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en annan myndighet som har behov av information, ska ingå överenskommelse med ett sådant företag, en sådan kommun eller organisation som tilldelats system med stöd av 16 § tredje stycket om när krypterade meddelanden ska kunna tas emot och sändas.

SFS 2022:563

Verkställighetsföreskrifter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 18 §, utom i fråga om Kustbevakningen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för totalförsvarsanalys, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan.

SFS 2022:1770

Försvarsmakten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 och 8 §§.

SFS 2022:563

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:1053

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

SFS 2017:879

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2017.

SFS 2019:6

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2019.

SFS 2019:1114

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:1289

Denna förordning träder i kraft d. 1 feb. 2021.

SFS 2021:935

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:563

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.

SFS 2022:1770

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.