Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:322

Utkom från trycket den 31 mars 2016
Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523);
utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 5 § skyddsförordningen (2010:523) ska ha följande lydelse.

Den myndighet som beslutat om ett skyddsobjekt ska vid behov underrätta berörda statliga och kommunala myndigheter om beslutet.

Länsstyrelsen ska underrätta Försvarsmakten om de beslut enligt 7 § andra eller tredje stycket skyddslagen (2010:305) som avser skyddsobjektets utsida och lämna upplysningar om vilka uppgifter om skyddsobjektet som har legat till grund för beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:322

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)