Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:649

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247.

3 §

2) Grundutbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver.

2)

Senaste lydelse 2002:276.

Repetitionsutbildningen ska vidmakthålla och utveckla skickligheten för krigsuppgiften.

Utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete kan ingå i grundutbildning och repetitionsutbildning under förutsättning att den ger eller vidmakthåller och utvecklar sådana kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver.

I grundutbildningen och repetitionsutbildningen ingår även uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:649

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)