Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:668

Utkom från trycket den 14 juni 2016
Lag om ändring i skyddslagen (2010:305);
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § skyddslagen (2010:305) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257.

5 §

Följande byggnader, andra anläggningar och områden eller objekt kan också beslutas vara skyddsobjekt

  1. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, samt militära fartyg och luftfartyg,

  2. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök eller där oförutsedda följder av sådan verksamhet kan inträffa,

  3. områden där Försvarsmakten har satts in för att hindra en kränkning av Sveriges territorium eller för att möta ett väpnat angrepp mot landet,

  4. områden där en främmande stats militära styrka inom ramen för internationellt samarbete tillfälligt bedriver övningar här i landet i samband med utbildning för fredsfrämjande verksamhet eller för annat militärt ändamål,

  5. områden där ett Natohögkvarter eller en främmande stats militära styrka bedriver militär verksamhet inom ramen för samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd, och

  6. vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:668

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)