Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter

Utkom från trycket den 28 februari 2017
utfärdad den 16 februari 2017.

I denna förordning finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen i form av transporter med helikopter.

Försvarsmakten ska på begäran av polisen utföra helikoptertransporter som är av större vikt för genomförandet av polisiära insatser. Försvarsmakten får avslå begäran om det föreligger synnerliga skäl för annan användning av helikopterresursen.

När stöd lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens personal inte användas i situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka våld eller tvång mot enskilda.

En enhet inom Försvarsmakten som lämnar stöd enligt denna förordning ska stå under befäl av en militär chef. När stödet lämnas ska enheten och dess chef stå under direkt ledning av den myndighet som begärt stödet.

En begäran om stöd enligt denna förordning görs hos Högkvarteret av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Beslut om att lämna stöd ska fattas av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer.

För att förbereda stöd till polisen får myndigheterna genomföra samövningar. Begäran om samövning får göras av såväl polisen som Försvarsmakten.

Försvarsmakten får, efter att ha hört Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:113

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.