Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:445

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;
utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272.

Åtalsanmälan behöver inte göras i fråga om

  1. brott för vilka svårare straff än böter inte föreskrivs,

  2. följande brott i brottsbalken, nämligen ofredande (4 kap. 7 §), ringa stöld (8 kap. 2 §), tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa (8 kap. 7 §), egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 §), ringa bedrägeri (9 kap. 2 §), ringa utpressning (9 kap. 4 §), ringa förskingring (10 kap. 2 §), olovligt förfogande (10 kap. 4 §), olovligt brukande (10 kap. 7 §), ringa skadegörelse (12 kap. 2 §), tagande av olovlig väg (12 kap. 4 §), svikande av försvarsplikt (18 kap. 6 §), lydnadsbrott (21 kap. 5 §) och rymning (21 kap. 7 §).

    Åtalsanmälan ska dock alltid göras, om

  1. brottet riktar sig mot någon utanför den organisation där den misstänkte tjänstgör,

  2. målsäganden har förklarat att han eller hon avser att föra talan om enskilt anspråk, eller

  3. det finns skäl att anta att påföljden inte kommer att stanna vid böter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:445

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)