Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:858

Utkom från trycket den 5 september 2017
Förordning om ändring i förordningen (2015:613) om militär grundutbildning;
utfärdad den 17 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2015:613) om militär grundutbildning ska ha följande lydelse.

I denna förordning finns bestämmelser om frivillig militär grundutbildning inom Försvarsmakten och om förmåner och villkor för dem som är antagna till eller genomgår en sådan utbildning.

Denna förordning får tillämpas endast när regeringen beslutat att så kan ske med hänsyn till vad Sveriges försvarsberedskap tillåter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:858

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för militär grundutbildning som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)