Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1281

Utkom från trycket den 19 december 2017
Lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information;
utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

10 §

Bestämmelserna i 9 § gäller inte för

  1. en sammanställning av geografisk information som framställts endast med hjälp av fjärranalys från satellit,

  2. en sammanställning av geografisk information som anger Sveriges baslinjer, eller

  3. en sammanställning av geografisk information som tagits fram inom ramen för vissa internationella åtaganden. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka internationella åtaganden som avses.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1281

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)