Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:612

Publicerad den 1 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280.

2) Denna lag gäller för

2)

Senaste lydelse 2015:145.

  1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

  2. dem som utan att vara anställda genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten,

  3. hemvärnssoldater under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

  4. dem som genom ett krigsfrivilligavtal eller något annat avtal åtagit sig att tjänstgöra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga, och

  5. dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en internationell militär insats.

För dem som genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten som en del av en högskoleutbildning gäller inte lagens bestämmelser om disciplinansvar för förseelser mot vilka högskolan får vidta disciplinära åtgärder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:612

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)