Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:615

Publicerad den 1 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2015:613) om militär grundutbildning
Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:613) om militär grundutbildning

dels att 2, 6 och 19 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

I denna förordning avses med

 1. militär grundutbildning: en allmän grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten och en därpå följande utbildning inom Försvarsmakten som syftar till att den som genomgått utbildningen ska kunna

  a) krigsplaceras enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

  b) anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman,

  c) påbörja utbildning som kan leda till anställning som yrkes- eller reservofficer, eller

  d) teckna avtal som hemvärnssoldat, och

 2. rekryt: den som har antagits till eller genomgår utbildning enligt denna förordning.

  Den militära grundutbildningen ska ge grundläggande militära färdigheter samt kunskaper om det svenska försvaret och dess syfte. Vidare ska den militära grundutbildningen ge de särskilda militära färdigheter och kunskaper som behövs för att den som genomgått utbildningen ska kunna

 1. krigsplaceras i en befattning i totalförsvaret,

 2. anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman,

 3. antas till utbildning som kan leda till en anställning som yrkes- eller reservofficer, eller

 4. teckna avtal som hemvärnsoldat.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i den militära grundutbildningen.

Ordnings- och bevakningsuppgifter får innefattas i utbildningen endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att utbildningsmålen ska uppnås eller om det finns särskilda skäl för det och rekryten har lämplig utbildning för uppgiften.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rehabilitering och ersättning till anhöriga enligt 13 § får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:615

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)