Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:47

Publicerad den 26 februari 2019
Lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information
Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 och 15 §§ och att rubriken närmast före 15 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott mot 3 §, får en kustbevakningstjänsteman ta sådan egendom i beslag som enligt 13 § kan antas bli förverkad eller som kan antas ha betydelse för utredning om brottet. Om någon egendom har tagits i beslag, ska anmälan om detta skyndsamt göras till undersökningsledaren eller åklagaren. Den som har tagit emot en sådan anmälan ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv hade gjort beslaget.

Ingripanden mot brott

I kustbevakningslagen (2019:32) finns bestämmelser om Kustbevakningens och en kustbevakningstjänstemans uppgifter och rätt att självständigt ingripa mot brott enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:47

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)