Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:941

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § skyddslagen (2010:305) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:127 och prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48 och rskr. 2019/20:49.

Följande byggnader, andra anläggningar, områden och objekt får beslutas vara skyddsobjekt:

 1. statschefens och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,

 2. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen eller riksdagsförvaltningen,

 3. byggnader och andra anläggningar som staten, en kommun eller en region har äganderätt eller nyttjanderätt till och som används eller är avsedda för att leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet,

 4. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för polisverksamhet eller för annan verksamhet som innefattar att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt,

 5. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för

  • fredstida krishantering,

  • elektroniska kommunikationer,

  • posthantering,

  • transporter,

  • alarmering,

  • försvarsindustriella ändamål, eller

  • försörjning med energi, vatten, livsmedel eller andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap och då även fartyg som används för transport av kärnämnen, och

 6. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för ledning av räddningstjänst eller för ledning och samordning av civil verksamhet vid höjd beredskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:941

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)