Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1169

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 14 §§ skyddsförordningen (2010:523) ska ha följande lydelse.

1) Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i frågor om skyddsobjekt som gäller

1)

Senaste lydelse 2016:671.

  1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1 skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut,

  2. militära fartyg, luftfartyg, fordon och transporter som anges i 5 § 7 skyddslagen,

  3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser längre tid än trettio dygn,

  4. områden som avses i 5 § 4–6 skyddslagen, och

  5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen.

I andra fall än de som framgår av 2 §, beslutar länsstyrelsen i det län där byggnaden, anläggningen eller området finns om skyddsobjekt. Detta gäller dock inte riksdagens eller regeringens byggnader, anläggningar eller områden.

I fråga om fartyg som används för transport av kärnämnen beslutar länsstyrelsen i det län där fartyget har sin hemort.

2) Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om

2)

Senaste lydelse 2016:671.

  1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande när det gäller Försvarsmaktens personal,

  2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–7 skyddslagen, och

  3. utformningen av skyltar.

Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska Polismyndigheten och Säkerhetspolisen höras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1169

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)