Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:783

Publicerad den 12 september 2020
Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)
Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 och 9 §§ skyddslagen (2010:305) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3.

2) Följande byggnader, andra anläggningar, områden och objekt får också beslutas vara skyddsobjekt:

2)

Senaste lydelse 2019:696.

  1. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut,

  2. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök eller områden där oförutsedda följder av sådan verksamhet kan inträffa,

  3. områden där Försvarsmakten har satts in för att hindra en kränkning av Sveriges territorium eller för att möta ett väpnat angrepp mot landet,

  4. områden där en främmande stats militära styrka inom ramen för internationellt samarbete tillfälligt bedriver övningar här i landet i samband med utbildning för fredsfrämjande verksamhet eller för annat militärt ändamål,

  5. områden där ett Natohögkvarter eller en främmande stats militära styrka bedriver militär verksamhet inom ramen för samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd,

  6. områden där en finsk militär styrka bedriver militär verksamhet enligt lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland,

  7. vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret, och

  8. objekten militära fartyg och luftfartyg, fordon som tillverkats särskilt för militära ändamål och militära fordonstransporter av stora mängder vapen, ammunition och sprängämnen eller andra sådana särskilt skyddsvärda transporter.

För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas.

Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt.

I lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland finns bestämmelser om att finsk militär personal i vissa fall får anlitas för bevakning av skyddsobjekt. Sådan personal benämns inte skyddsvakt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:783

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)