Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:788

Publicerad den 12 september 2020
Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Utfärdad den 10 september 2020

Regeringen föreskriver att 2, 13 och 14 §§ skyddsförordningen (2010:523) ska ha följande lydelse.

1) Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i frågor om skyddsobjekt som gäller

1)

Senaste lydelse 2019:1169.

  1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1 skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut,

  2. militära fartyg, luftfartyg, fordon och transporter som anges i 5 § 8 skyddslagen,

  3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser längre tid än trettio dygn,

  4. områden som avses i 5 § 4–7 skyddslagen, och

  5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen.

2) Vattenområden som avses i 5 § 7 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt ska märkas ut på allmänna kartor och på sjökort av lämplig skala. Försvarsmakten ska verka för att uppgifter om sådana områden, i nödvändig omfattning, förs in även på andra kartor och sjökort.

2)

Senaste lydelse 2016:671.

Försvarsmakten ska underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket när ett vattenområde har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av skyddslagen.

3) Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om

3)

Senaste lydelse 2019:1169.

  1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande när det gäller Försvarsmaktens personal,

  2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–8 skyddslagen, och

  3. utformningen av skyltar.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av 4 § första stycket lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.

Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 och andra stycket ska den ge Polismyndigheten och Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:788

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)