Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:436

Publicerad den 18 maj 2022
Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Utfärdad den 18 maj 2022

Regeringen föreskriver att 14 § skyddsförordningen (2010:523) ska ha följande lydelse.

1) Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om

1)

Senaste lydelse 2020:788.

  1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande när det gäller Försvarsmaktens personal,

  2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–8 skyddslagen, och

  3. utformningen av skyltar.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av 4 § första stycket lagen (2020:782) om operativt militärt stöd.

Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 och andra stycket ska den ge Polismyndigheten och Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:436

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)