Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:679

Publicerad den 8 juni 2022
Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § skyddslagen (2010:305) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

Denna lag innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till förstärkt skydd för byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt mot

  1. sabotage,

  2. terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666),

  3. spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret, och

  4. grovt rån.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:679

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)