Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Elberedskapslag (1997:288)

Elberedskapslagen

Utfärdad den 29 maj 1997
Utkom från trycket den 10 juni 1997

Inledande bestämmelser

Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet att vidta beredskapsåtgärder inom elsektorn.

Bestämmelserna gäller för den som bedriver produktion av el, handel med el eller sådan överföring av el som sker med stöd av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857).

SFS 2012:396

Den myndighet som regeringen bestämmer är elberedskapsmyndighet och har de uppgifter som anges i denna lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Om myndigheten bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket omfattas inte myndigheten av bestämmelserna i 4, 6, 7, 9 och 15 §§.

SFS 2012:396

Beredskapslagring av bränsle som används för elproduktion omfattas av lagen endast i fråga om rätt till ersättning enligt 10 §. Särskilda bestämmelser om beredskapslagring finns i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja.

I skyddslagen (2010:305) och i säkerhetsskyddslagen (2018:585) finns bestämmelser om tillträdesbegränsning respektive fysisk säkerhet.

SFS 2018:587

Beredskapsåtgärder

Med beredskapsåtgärder avses åtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Med beredskapsåtgärder avses också sådana åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om beredskapsåtgärder.

SFS 2012:396

Skyldighet att vidta beredskapsåtgärder m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0396

Den som avses i 1 § andra stycket ska

  1. vidta de beredskapsåtgärder som beslutas enligt denna lag,

  2. upprätta en risk- och sårbarhetsanalys avseende säkerheten i den egna verksamheten, och

  3. lämna de uppgifter till elberedskapsmyndigheten som myndigheten behöver för att kunna upprätta den nationella risk- och sårbarhetsanalysen inom elsektorn.

Om det kan anses lämpligt, får ett beslut om beredskapsåtgärder i stället riktas till ägaren eller nyttjanderättshavaren till anläggningen eller fastigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser och om skyldigheten att lämna uppgifter till elberedskapsmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från föreskrifterna i första stycket 2 och 3.

SFS 2012:396

Beslut om beredskapsåtgärder

Elberedskapsmyndigheten beslutar om de beredskapsåtgärder som ska vidtas enligt denna lag.

Ett beslut om beredskapsåtgärder får inte vara mer betungande än som kan anses skäligt med hänsyn till anläggningens eller verksamhetens omfattning och betydelse.

Ett beslut om sådana åtgärder får inte innebära att vapen ska anskaffas.

SFS 2012:396

Anmälningsskyldighet

Innan en anläggning som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen i Sverige eller inom en ort eller ett område uppförs, byggs om eller på annat sätt ändras skall anmälan göras till elberedskapsmyndigheten för prövning enligt 5 §. Arbetet får inte påbörjas innan myndigheten fattat beslut i frågan.

Anmälan skall göras av den som driver verksamheten. Om någon verksamhet inte drivs, skall anmälan göras av ägaren eller i förekommande fall nyttjanderättshavaren till anläggningen eller fastigheten.

Den som driver sådan verksamhet som anges i 1 § och som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen i Sverige eller inom en ort eller ett område skall anmäla till elberedskapsmyndigheten om verksamheten överlåts, läggs ner eller ändras på annat sätt. Sådan anmälan behöver dock endast göras om verksamhetsförändringen är av väsentlig betydelse för elförsörjningen. Anmälan skall ske senast i samband med ändringen.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande elberedskapsmyndigheten får föreskriva

  1. vilken typ av anläggningar och verksamheter som enligt 6 och 7 §§ skall anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen, och

  2. vilka slag av verksamhetsförändringar som enligt 7 § skall anses vara av väsentlig betydelse.

Har ändring som anmälts enligt 6 § inte påbörjats inom två år från det elberedskapsmyndigheten meddelade sitt beslut, skall en ny anmälan göras.

Informationsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2012-0396

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för den som avses i 1 § andra stycket att lämna information till elberedskapsmyndigheten när det har uppstått en sådan störning i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.

SFS 2012:396

Ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder

Ersättning lämnas för kostnader för beredskapsåtgärder som vidtas efter beslut enligt 5 §.

Ersättning lämnas dock inte för

  1. merkostnader som avses i 11 §, eller

  2. kostnader för upprättande av risk- och sårbarhetsanalys avseende säkerheten i den egna verksamheten eller för uppgiftslämnande och planering av egna uppgifter inom totalförsvaret.

Ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder beslutas av elberedskapsmyndigheten. Ersättningen ska betalas ut efter det att åtgärden genomförts. Ersättningen får dock betalas ut i förskott, om det finns särskilda skäl för det.

SFS 2012:807

Om anmälningsskyldighet enligt 6 § inte fullgjorts kan elberedskapsmyndigheten besluta att rätt inte föreligger till ersättning för merkostnad som uppstått på grund av att beredskapsåtgärden har måst utföras utan samband med annan åtgärd.

Tillsyn

Elberedskapsmyndigheten har tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs.

Elberedskapsmyndigheten har på begäran rätt att av den som kan åläggas att utföra beredskapsåtgärder få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen samt för klarläggande av om beredskapsåtgärder behöver vidtas. Elberedskapsmyndigheten har också rätt att för samma ändamål få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som omfattas av denna lag bedrivs.

Elberedskapsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Beslut enligt 5 § om åläggande att vidta beredskapsåtgärder får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Detsamma gäller beslut enligt 13 § om utlämnande av handlingar och om tillträde till område m.m. där verksamhet bedrivs.

Avgift

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för beredskapsåtgärder och elberedskapsmyndighetens verksamhet enligt denna lag.

Beslut om att ta ut avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

SFS 2017:1039

Tystnadsplikt

Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen har fått kännedom om förhållanden som är av betydelse för totalförsvaret eller för rikets säkerhet i övrigt eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden får inte obehörigen röja eller utnyttja uppgifterna.

I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2009:466

Överklagande m.m.

Beslut som avses i 5, 10 och 11 §§, 13 § andra stycket och 15 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut än beslut om att ta ut avgift gäller omedelbart om inte annat bestäms i beslutet.

SFS 2017:1039

Ansvarsbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör anmälningsskyldighet enligt 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande skall inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

Övriga bestämmelser

Mål enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till anläggning som omfattas av bestämmelserna i denna lag eller till väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av en sådan anläggning får inte avgöras innan prövning har skett enligt denna lag.

Första stycket tillämpas också beträffande ärende om nätkoncession enligt ellagen (1997:857) om anläggningen omfattas av bestämmelser enligt denna lag.

SFS 1998:853

Den ökning i byggnadskostnader som föranleds av åtgärder enligt denna lag skall inte räknas med vid den prövning som avses i 11 kap. 6 § första stycket miljöbalken.

Vid meddelande av tillstånd som anges i 19 § första stycket skall de beslut om vattenanläggningars utförande som meddelats med stöd av denna lag beaktas.

SFS 1998:853

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:288

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

2. Genom lagen upphävs lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

3. I ärenden och mål där beslut fattats före denna lags ikraftträdande skall bestämmelserna i den upphävda lagen fortfarande tillämpas. Elberedskapsmyndigheten skall dock vara enskilds motpart i mål vid allmän förvaltningsdomstol efter den 1 juli 1997, även om det överklagade beslutet fattats av Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar.

SFS 1997:858

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:853

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2006:635

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2009:466

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2010:312

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2012:396

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2012:807

Denna lag träder i kraft d. 30 dec. 2012.

SFS 2017:1039

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:587

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.