Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Utfärdad: 1975-04-03

Omtryckt i SFS 1978:223

Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen, om föreskrifterna gäller

 1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,

 2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjs av järnvägsföretag till komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1,

 3. [Upphävd g. Lag (1990:1159).]

 4. postbefordran,

 5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,

 6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,

 7. skeppsmätning,

 8. trafik på väg eller i terräng,

 9. [Upphävd g. Lag (2002:584).]

 10. [Upphävd g. Lag (2009:1351).]

 11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

 12. riksfärdtjänst,

 13. tillstånd att bruka svävare,

 14. kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt förbud mot vissa typer av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,

 15. användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter

 1. för trafikövervakningstjänster,

 2. för tillsyn enligt bestämmelser som avses i första stycket 6 när det gäller säkerhetsanordningar för sjötrafiken samt 13 och 14, och

 3. för ärendehandläggning enligt bestämmelser som avses i första stycket 5, 6, 8, 13 och 14.

Regeringen får också meddela föreskrifter om

 1. avgifter för farledsverksamheten,

 2. avgifter för skeppsmätning, och

 3. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första stycket 14.

SFS 2010:1556

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i 1  §. Regeringen får vidare överlåta åt kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 och sådana föreskrifter om avgifter för trafikövervakningstjänster som avses i 1 § andra stycket.

SFS 1999:336

Den som överträder föreskrift, som regeringen har meddelat med stöd av 1 § första stycket 5 eller 6 att gälla då riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

SFS 1986:298

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:88

(Utkom d. 15 april 1975.)

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1986:298

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1986.

SFS 1990:1159

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1999:336

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2002:584

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2009:1351

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1556

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.