Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Utfärdad den 15 december 1976.

Omtryck i SFS 1990:232.

1 §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

2 §

[Upphävd g. Lag (2017:278).]

SFS 2017:278

2 a §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

3 §

Musikaliska akademien prövar

  1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet inom privata musikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag,

  2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta bidrag.

Musikaliska akademien handhar

  1. orgelspelarkurs och

  2. kurser för avläggande av organist  och kantorsexamen, för avläggande av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av kyrkomusiker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse.

SFS 1992:317

4 §

[har upphävts genom lag (1991:932).]

SFS 1991:932

5 §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

6  §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

7 §

[har upphävts genom lag (1990:232).]

SFS 1990:232

7 a §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

7 b §

Folkbildningsrådet prövar frågor om fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan.

SFS 2000:1369

8 §

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § upphävd g. Lag 2007:1338.

SFS 2014:295

9 §

Svenska föreningen Norden prövar

  1. frågor om lärarutbyte mellan de nordiska länderna och

  2. frågor om statsbidrag till resor och statliga stipendier inom föreningens verksamhetsområde.

9 a §

Stiftelsen Svenska institutet prövar frågor om statliga stipendier för att främja utbyte av forskarstuderande och forskare mellan Sverige och andra länder och frågor om fördelning av statliga medel för andra åtgärder som syftar till att stärka forsknings  och forskarutbildningssamarbete mellan Sverige och andra länder.

Stiftelsen Svenska institutet prövar också frågor om statliga resestipendier åt lärare i ungdomsskolan för studiebesök i utländska skolor.

SFS 1990:232

10 §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

10 a §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

10 b §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

10 c §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

11 §

[har upphävts genom lag (1990:232).]

SFS 1990:232

11 a §

Folkbildningsförbundet prövar frågor om fördelning mellan länsbildningsförbunden av statsbidrag till länsbildningsförbundens verksamhet.

SFS 1979:268

11 b §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

11 c §

Enligt föreskrifter om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m.m. kan ideell förening få statsbidrag. Länsbildningsförbunden prövar frågor om statsbidrag enligt dessa föreskrifter i den mån prövningen inte ankommer på statens kulturråd.

Folkbildningsförbundet bestämmer hur stor del av tillgängliga medel för sådana statsbidrag, som avses i första stycket, som står till varje länsbildningsförbunds förfogande.

SFS 1981:520

12 §

Den som är verksam inom forskningsråds verksamhetsområde får deltaga i val av de elektorer som har att välja ledamöter i forskningsrådet.

12 a §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

12 b §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

12 c §

[har upphävts genom lag (1992:317).]

SFS 1992:317

13 §

För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

Regeringen eller myndighet som regeringen utser kan besluta om undantag från föreskrifterna i denna lag.

14 §

[Upphävd g. Lag (2018:1086).]

SFS 2018:1086

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:1046

(Utkom d. 23 dec. 1976.)

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Genom lagen upphäves lagen (1976:426) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

SFS 1979:268

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979.

SFS 1981:520

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1981.

SFS 1990:232

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1991:1125

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1992:317

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 2000:1369

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:303

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2007:1338

(Utkom d. 21 dec. 2007.)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 8 § lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

Den upphävda bestämmelsen gäller fortfarande för ärenden om bidrag vid korttidsstudier som har beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2014:295

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2014.

SFS 2017:278

(Utkom d. 25 april 2017.)

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast d. 30 juni 2022.

SFS 2018:1086

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast d. 30 juni 2022.