Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2004:889.

Utfärdad: 1984-11-29

Omtryck: SFS 1991:1814

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning ges föreskrifter om

  1. myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan i samband med arbetsgivarinträde,

  2. åtgärder som Försäkringskassan har att vidta med anledning av att arbetsgivarinträde gäller,

  3. beräkning och utbetalning av försäkringsersättning.

SFS 2004:889

2 §

I denna förordning avses med

  1. statligt reglerad anställning: sådan statlig eller annan anställning där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

  2. myndighet: den myndighet hos vilken en arbetstagare med statligt reglerad anställning är anställd,

  3. [Upphävd enl. F (2004:889).]

  4. arbetsgivarinträde:rätt för arbetsgivare att enligt27 kap. 56–59 §§ socialförsäkringsbalken uppbära den sjukpenning som tillkommer arbetstagaren enligt samma balk.

SFS 2010:1665

Anmälan om arbetsgivarinträde

3 §

För statsanställda arbetstagare skall myndigheten senast inom en månad efter det att arbetsgivarinträde har börjat gälla eller upphört att gälla lämna uppgift om detta till Försäkringskassan. För andra arbetstagare skall myndigheten lämna sådan uppgift i samband med underrättelse till Försäkringskassan om sjukledighet.

SFS 2004:889

Övriga uppgifter som lämnas till Försäkringskassan

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2004-0889

4 §

En myndighet som, när arbetsgivarinträde gäller, har underrättat Försäkringskassan om en sjukledighet skall till Försäkringskassan snarast möjligt överlämna arbetstagarens försäkran i samband med ledigheten.

SFS 2004:889

5 §

Intyg av en läkare eller tandläkare, som inkommer till myndigheten för att styrka rätt till en sjukledighet, skall i fall som avses i 4 § omedelbart översändas till Försäkringskassan, om denna har underrättats om ledigheten.

SFS 2004:889

6 §

Uppgifter om för vilka statsanställda med arbetsgivarinträde och för vilka tider sjuklön har utgetts, lönenivå och andra uppgifter som Försäkringskassan begär till ledning för beräkning av försäkringsersättning skall tillhandahållas varje månad i efterhand.

SFS 2004:889

Beräkning och utbetalning av försäkringsersättning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1984-1014

7 §

Den ersättning som enligt 27 kap. 56 och 57 §§, 58 § första stycket och 59 § socialförsäkringsbalken ska betalas till staten vid en arbetstagares sjukledighet ska utgöra den procentandel av arbetstagarens lön som Försäkringskassan fastställer.

SFS 2010:1665

8 §

Vid fastställandet av procentsatsen enligt 7 § ska beaktas att ersättningen som avses i den paragrafen inte omfattar lönedelar som överstiger tio gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt att avdrag på sjuklön inte görs vid sjukhusvård.

SFS 2010:1665

9 §

Den ersättning, som enligt 27 kap. 56 och 57 §§, 58 § andra stycket och 59 § socialförsäkringsbalken vid sjukledighet för en arbetstagare med statligt reglerad anställning ska betalas till en annan arbetsgivare än staten, ska utgöra arbetstagarens sjukpenning beräknad enligt 27 kap. 19–24 a, 26, 27, 32, 35 a och 39 §§, samt 28 kap. 7, 10 och 11 §§ samma balk för varje dag i sjukperioden.

SFS 2010:1665

10 §

Gäller arbetsgivarinträde ska den ersättning, som enligt socialförsäkringsbalken tillkommer arbetstagaren, utges till den myndighet som anges i följande sammanställning.

Arbetstagare

Ersättning enligt socialförsäkringsbalken utges till

1. Arbetstagare vid riksbanken

 

Riksbanken

 

2. Riksdagsledamöter och arbetstagare hos riksdagen

 

Riksdagsförvaltningen

 

3. Arbetstagare hos Riksrevisionen, riksdagens ombudsmän och Nordiska rådets svenska delegation

 

Försäkringskassan

 

4. Arbetstagare vid statens affärsdrivande verk

 

Verket

 

5. Arbetstagare vid exportkreditnämnden

 

Exportkreditnämnden

 

6. Arbetstagare hos Uppsala universitets fond- och egendomsförvaltning

 

Uppsala universitets fond- och egendomsförvaltning

 

7. Arbetstagare vid andra statliga myndigheter

 

Försäkringskassan

 

8. Arbetstagare vid hovstaten, såvitt avser husgerådskammaren, samt vid slottsstaten

 

Försäkringskassan

 

9. Arbetstagare inom icke-statlig verksamhet i övrigt, som avlönas enligt statligt kollektivavtal eller statliga bestämmelser

 

Myndigheten

 

10. Arbetstagare vid institutioner i Sverige som lyder under Nordiska ministerrådet.

 

Institutionen

 

SFS 2010:1665

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:1014

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1985 då förordningen (1977:542) om sjukförsäkringsersättning i vissa fall av arbetsgivarinträde skall upphöra att gälla.

SFS 1991:1814

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om sjukledighet som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2000:440

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:1038

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2003:268

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:889

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:364

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2010:1665

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.