Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Utfärdad: 1985-10-17

Inledande bestämmelse

1 §

Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för socialstyrelsen som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning.

Normgivningsbemyndiganden

2 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

 1. om de krav för fastställelse som avses i 1 § första stycket 1–3 och 2 § första stycket 1 lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,

 2. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler till skydd för enskilda,

 3. om signeringskravet enligt 3 kap. 10 § patientdatalagen (2008:355) och om undantag från det samt om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring enligt samma lag,

 4. om att

  1. annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare får fullgöra uppgifter som läkare har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

  2. ingrepp enligt samma lag får utföras endast på sjukhus som avses i 7 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller vid en annan enhet inom hälso- och sjukvården eller det medicinska området i övrigt, och

  3. ett sådant sjukhus eller en sådan enhet, där ingrepp för transplantation får utföras, ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en donationsansvarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd och information till avlidnas närstående, samt

 5. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och beredskapsplanläggningen inför höjd beredskap ska få en samordnad inriktning.

SFS 2022:584

3 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

 1. om undantag från föreskriften i 3 kap. 13 § första stycket patientdatalagen (2008:355) att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skriven på svenska språket, och

 2. om vilken kompetens en annan person än en legitimerad läkare ska ha för att få särskilt tillstånd att utföra omskärelse, om smärtlindring, om hur ingreppet i övrigt ska utföras och om vilken information som ska lämnas till pojken och hans vårdnadshavare, enligt 11 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.

SFS 2010:1370

Verkställighetsföreskrifter

4 §

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

 1. steriliseringslagen (1975:580),

 2. lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

 3. lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler, och

 4. 3 kap. och 9 kap. patientdatalagen (2008:355).

SFS 2017:83

5 §

[Upphävd g. F (1991:821).]

SFS 1991:821