Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förvaltningslag (1986:223)

Denna lag upphör enligt Lag (2017:900) att gälla den 1 juli 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2017:900).

Utfärdad: 1986-05-07

Omtryck SFS 2003:246

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Bestämmelserna i 4–6 §§ gäller också annan förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. I 22 a § finns bestämmelser om överklagande och om krav på prövningstillstånd i kammarrätt.

Rättsfall:

Jordbruksverket saknade rätt att från beviljad arealersättning avräkna fordran avseende återbetalning av utbetalt miljöstöd för ekologisk odling, då författningsstöd saknades för åtgärden R 2005:50.

SFS 1998:386

I 31–33 §§ föreskrivs begränsningar i lagens tillämpning i vissa myndigheters verksamhet.

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

SFS 2006:306

Myndigheternas serviceskyldighet

Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

Hänvisad författning:

Jfr F (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m., inf. vid RB 17:9.

Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.

Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.

En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag–fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Anmärkt författning:

Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

SFS 2003:246

Samverkan mellan myndigheter

Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.

Allmänna krav på handläggningen av ärenden

Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

Rättsfall:

Fråga om förutsättningar att skriva av ett ärende om asyl då asylsökanden lämnat landet MIG 2017:14.

Tolk

När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.

Hänvisad författning:

Ang. rätt att använda samiska, finska eller meänkieli se anm. vid RB 5:6.

Ombud och biträde

Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Den som har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten begär det.

Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet.

En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller biträde får överklagas särskilt och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Rättsfall:

Fråga om avvisande av ombud R 19852:15 I.

Inkommande handlingar

En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Underrättas en myndighet särskilt om att ett telegram till myndigheten finns hos ett företag som driver televerksamhet, anses telegrammet komma in redan när underrättelsen når en behörig tjänsteman.

Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.

Ett telegram eller annat meddelande som inte är underskrivet skall bekräftas av avsändaren genom en egenhändigt undertecknad handling, om myndigheten begär det.

Rättsfall:

Ang. besvärshandling som uppgivits ha avsänts per telefax R 1991:90 – Handling ansågs ej vara avskild för myndigheten på en postanstalt så länge den var under postbefordran HFD 2011:59.

SFS 1993:611

Jäv

Den som skall handlägga ett ärende är jävig

 1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,

 2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

 3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,

 4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller

 5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

Rättsfall:

R 1977:138; 19802:68; 19832:89 (ledamot av valprövningsnämnden) – Jfr H 1995:11 anm. vid RB 8:6.

Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Remiss

Innan en myndighet inhämtar yttrande genom remiss skall den noga pröva behovet av åtgärden. Behöver yttrande inhämtas från flera, skall det göras samtidigt, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Om det inte är obehövligt, skall det anges i remissen i vilka avseenden och inom vilken tid yttrande önskas.

Muntlig handläggning

Vill en sökande, klagande eller annan part lämna uppgifter muntligt i ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild, skall han få tillfälle till det, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång.

I andra fall bestämmer myndigheten om handläggningen skall vara muntlig. Myndigheten skall särskilt beakta att muntlig handläggning kan underlätta för enskilda att ha med den att göra.

Anteckning av uppgifter

Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.

Parters rätt att få del av uppgifter

En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2009:434

  Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett

 1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga,

 2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,

 3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller

 4. om avgörandet inte kan uppskjutas.

Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rättsfall:

R 1975:25, 32 och 37 (underlåten kommunikation av material som tillförts ärendet genom muntligt förhör); 1976:119 (underlåten kommunikation av uppgifter som kommunal tjänsteman muntligen lämnat besvärsnämnden); 19802:2 (i ärende om byggnadsminnesförklaring är byggnadens ägare part) – Underlåten kommunikation före beslut av utlänningsnämnden om vägrat uppehållstillstånd skäl till resning R 1992:20 – Kommunikationsskyldigheten ej uppfylld R 1996:28, 2003:78 (patentärende), MIG 2011:20 (ärende om återkallelse av tidsbegränsat uppehållstillstånd).

SFS 2009:434

Omröstning

Skall beslut fattas av flera gemensamt och kan de inte enas, lägger ordföranden fram de olika förslag till beslut som har väckts. Varje förslag läggs fram så att det kan besvaras med antingen ja eller nej. Sedan de som deltar i avgörandet har fått ta ställning till förslagen, anger ordföranden vad som enligt hans uppfattning har beslutats. Detta blir beslutet, om inte omröstning begärs.

Om omröstning begärs, skall den ske öppet. Är förslagen fler än två, skall det först avgöras vilket förslag som skall ställas mot vad som enligt ordförandens uppfattning hade beslutats. Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild är varje ledamot som deltar i den slutliga handläggningen skyldig att delta även i avgörandet. Ingen är dock skyldig att rösta för mer än ett förslag.

Ordföranden är alltid skyldig att rösta när det behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

Avvikande mening

När beslut fattas av flera gemensamt kan den som deltar i avgörandet reservera sig mot detta genom att låta anteckna avvikande mening. Den som inte gör det skall anses ha biträtt beslutet.

Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad.

Avvikande mening skall anmälas innan beslutet expedieras eller ges till känna på något annat sätt. Om beslutet inte skall ges till känna, skall anmälan göras senast när det får sin slutliga form genom protokollsjustering eller på liknande sätt.

Motivering av beslut

Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis

 1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,

 2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,

 3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,

 4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller

 5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande.

Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand.

Underrättelse om beslut

En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt.

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han kan överklaga det. Han skall då också underrättas om sådana avvikande meningar som avses i 19 § eller som har antecknats enligt särskilda bestämmelser.

Myndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelsen skall dock alltid ske skriftligt, om parten begär det.

Denna paragraf tillämpas också när någon annan som får överklaga beslutet begär att få ta del av det.

Hänvisad författning:

Delgivningslag (2010:1932) vid RB 33:F (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. inf. vid RB 17:9.

Rättsfall:

Fråga om återtagande av beslut, sedan det expedierats R 1972:47 – Ang. besvärshänvisning för granne som yttrat sig i byggnadslovsärende då beslutet gått honom emot R 1977:43 – Socialförsäkringsnämnds beslut ansågs ha det innehåll protokollet, och ej beslutsmeddelandet, utvisade R 1999:75 I – Beslut kan inte ändras till den enskildes nackdel efter det att protokollet justerats R 1999:75 II.

Överklagande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1998-0386

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

Rättsfall:

Principbeslut överklagbart? R 1971:35 – Ang. talerätt R 1974:54, 1976:180, 1994:30 (i ärende ang. sändningstillstånd enl. lokalradiolagen) – Fråga om visst beslut under ärendes handläggning kunde överklagas särskilt R 1976:56, 126 – Meddelande att en framtida ansökan om förnyelse av flygcertifikat skulle komma att avslås ej överklagbart beslut R 1977:95 – Byggnadsnämnds bordläggningsbeslut har i visst fall ansetts överklagbart R 1977:96 – Fråga, om visst beslut av tillsynsmyndighet enl. lagen (1985:426) om kemiska produkter var överklagbart R 1996:43 I och II – Enskild sökande kunde besvära sig över LSt:s beslut att avslå ansökan om byggnads förklarande för byggnadsminne R 19792:4 – Beslut om godkännande av ekonomisk plan för bostadsrättsförening ansågs kunna överklagas, dock ej av föreningsmedlem R 19792:12 – Av Livsmedelsverket utsänd informationsskrivelse ang. vissa otjänliga livsmedel i förening med ett pressmeddelande i saken ansågs som ett överklagbart beslut (vilket undanröjdes såsom ett kompetensöverskridande) R 2004:8 – Granne fick föra talan mot hälsovårdsnämnds föreskrifter till förebyggande av sanitär olägenhet av planerad gödsvinsanläggning R 19802:13 – I ärende om byggnadslov för industri ej besvärsrätt för klagande som enbart åberopat olägenheter från allmän miljösynpunkt som beaktats i ärenden om stadsplanens fastställande och om tillstånd enl. miljöskyddslagen R 19822:21 – I ärende om bygglov för garage ej besvärsrätt för klagande som bodde på sådant avstånd att nybyggnaden inte kunde ses från klagandens fastighet R 1989:104; däremot besvärsrätt mot beslut om bygglov för vindkraftverk på ej planlagd mark för ägare av fritidshus inom synhåll c:a 550 m därifrån 1992:81 – Fråga om talerätt enl. PBL 13:5 R 1994:66 – Vid nödvändig processgemenskap ansågs delägarna i fastighet få föra talan var för sig i förvaltningsärende R 19792:47R 19822:27 anm. vid 18 § jordförvärvslagen (1979:230) – Fråga om besvärsrätt i mål om fridlysning enl. lagen (1942:350) om fornminnen R 19822:76 – Den som vid klagan över byggnadslov för en pir åberopat endast olägenheter genom inverkan på vattenförhållandena ansågs ej ha besvärsrätt R 19842:88 – I fråga om meddelat serveringstillstånd för utskänkningslokal ej besvärsrätt för vare sig kommunmedlem i enbart denna egenskap, nykterhetsorganisation eller moder till underårig som serverats vin och öl i lokalen R 1992:13 I–III; däremot för närboende 1994:82 – Socialnämnd ansågs ha besvärsrätt i mål om återkallelse av tillstånd enl. 64 § lagen (1977:293) om handel med drycker R 1992:26; likaså byggnadsnämnd i återförvisat mål om bygglov 1992:54 – Ej besvärsrätt mot beslut om bygglov för den som blivit hyresgäst först efter beslutets meddelande R 1992:43; ej heller för skorstensfejarmästare mot räddningsnämnds beslut att medge annan att utföra sotning m.m. 1994:24 – Avslagsbeslut på forskarstuderandes framställning om byte av handledare ansågs överklagbart R 1988:70R 19832:61 anm. vid rennäringslagen (1971:437). Bih. och 19832:85 anm. vid MB 16:12 – R 19852:74 anm. vid 46 § lagen (2016:1013) om personnamn. Bih. – R 1988:114 anm. vid PBL 13:14 och 116 anm. vid 16:4 socialtjänstlagen (2001:453). Bih., 140 anm. vid FBL 19:4, 1997:38 anm. vid MB 16:12 – Ej besvärsrätt för granne ang. rivningslov som ej stred mot detaljplan R 1993:14 – Enskild person, som hade besvärsrätt i ärende enl. miljöskyddslagen (1969:387), ägde åberopa även att allmänna intressen kränktes R 1993:97 anm. äv. vid nämnda lag 48 § – När klagande, som ådömts disciplinpåföljd, avlidit, ägde efterlevande hustru överta hans talan R 1994:100 – Ny ägare av fastighet fick överta tidigare ägares talan i mål om grannes bygglov R 1995:50 – Mot fastighetsägare riktat föreläggande att avlägsna uppställd reklamskylt fick ej överklagas av skyltägaren R 1995:77 – Kommun, som saknade befogenhet att meddela föreläggande enl. 39 § naturvårdslagen (1964:822), ägde föra talan mot länsstyrelsens beslut att vägra sådant föreläggande R 1996:39 – Socialstyrelsen ägde överklaga beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med yrkande om mildare disciplinpåföljd än nämnden beslutit R 1996:59 – Kommun ägde överklaga länsstyrelses beslut ang. tillstånd enl. lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom R 1996:67 – Jfr även rättsfall vid 33 § förvaltningsprocesslagen – Överklagandeförbud enl. viss förordning åsidosattes ej med hänvisning till Europakonventionen art. 6, då allmän domstol var behörig att pröva tvisten R 2005:29 – Ang. klagorätt avseende bygglovsbeslut R 2005:36, anm. vid PBL 13:3 – Länsstyrelses beslut att återförvisa ärende om bygglov till byggnadsnämnden ansågs överklagbart pga. de riktlinjer för frågans prövning som länsstyrelsen uppställt R 2005:83 – Läkemedelsföretag hade rätt att överklaga Läkemedelsverkets beslut att godkänna försäljning av annat företags läkemedel, som ansågs motsvara det förra företagets originalläkemedel; även fråga om KamR:s återförvisningsbeslut kunde överklagas R 2006:9 – Ett rymdobservatorium ansågs ha rätt att föra talan mot beslut om bygglov för uppförande av vindkraftverk på ca 17 km avstånd från observatoriet R 2010:74 – Ägare till bankaktiebolag ansågs ej ha talerätt mot Finansinspektionens beslut att återkalla bolagets tillstånd att bedriva bankrörelse HFD 2012:24 – Svenska Naturskyddsföreningen ansågs ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning av fjällnära skog HFD 2014:8H 2014:445 anm. vid PBL 9:25 – Centrala studiemedelsnämndens svar till låntagare ang. preskription av lånefordran ansågs ej innefatta ett överklagbart beslut HFD 2014:56 – Gruvföretag hade rätt att överklaga beslut om detaljplan H 2015:976 – Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring som den enskilde senare under överklagandetiden ångrade ansågs ha gått denne emot HFD 2015:73 – Fråga om länsstyrelsens krav på betalning av statens regressfordran avseende lönegarantimedel fick överklagas HFD 2016:62 – En markägare hade rätt att överklaga ett beslut att anta detaljplan avseende första etappen av en väg, när det stod klart att vägen i nästa etapp skulle gå över hans fastighet H 2017:421.

Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5.

Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § inf. här förut.

Rättsfall:

Att överklagande borde ha avvisats i stället för att ha avslagits ej skäl för prövningstillstånd i kammarrätt R 2006:61 – Beslut att anta anbud om lufttrafik på flyglinje efter offentligt anbudsförfarande enl. EU:s lufttrafikförordning ansågs överklagbart hos förvaltningsdomstol HFD 2012:28 – Fråga om ett beslut meddelat av Svenska kraftnät utgjort ett normbeslut eller ett förvaltningsbeslut i ett enskilt fall HFD 2016:59.

SFS 2006:306

Hur beslut överklagas

Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär.

Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Tiden för överklagande av sådana beslut som gäller föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som inte delges räknas från den dag då beslutet gavs till känna. Har beslutet getts till känna vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det sista föreskrivna tillkännagivandet.

Rättsfall:

Myndighet (och KamR) ansågs ha haft fog för att uppfatta en efter ärendets avgörande inkommen skrivelse som besvär R 1988:33 – Jfr lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor 22 § 3 st. och där anm. rättsfall. Bih. – HFD 2011:76 anm. vid förvaltningsprocesslagen (1971:291) 6 a §.

SFS 2009:798

Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen.

Rättsfall:

Försutten tid återställd, då beslut som delgivits sökande ej innehöll besvärshänvisning R 1973:59.

Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den myndighet som har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet.

Rättelse av skrivfel och liknande

Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. Innan rättelse sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig.

SFS 1990:456

Omprövning av beslut

Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition).

Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet.

Rättsfall:

Felaktig registrering av varumärke kunde ej ändras enl. denna § R 1992:64 – Sedan domkapitel i ärende ang. disciplinansvar för präst meddelat beslut att ej ålägga disciplinpåföljd, fick frågan ej tas upp till förnyad prövning AD 1995:68 – Omprövningsskyldigheten är ej begränsad till frågan, om beslutet är uppenbart oriktigt, utan avser beslutets riktighet över huvud R 1996:51.

Ett överklagande av en myndighets beslut förfaller, om myndigheten själv ändrar beslutet så som klaganden begär. I så fall tillämpas inte 24 och 25 §§.

Ändrar myndigheten beslutet på annat sätt än klaganden begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte avvisning skall ske enligt 24 §.

Rättsfall:

KamR ansågs skyldig att vid sin prövning ta hänsyn till den underordnade myndighetens omprövning efter det att handlingarna överlämnats till KamR:n R 1995:26.

Inhibition

En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla.

Överklagande av avvisningsbeslut

Har en skrivelse med överklagande avvisats på grund av att den har kommit in för sent, får avvisningsbeslutet överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken. Har avvisningsbeslutet efter överklagande prövats av en högre instans, får den högre instansens beslut i frågan inte överklagas.

Rättsfall:

Prövningstillstånd krävdes vid överklagande av länsrätts beslut avseende en förvaltningsmyndighets avvisningsbeslut i fråga om bistånd enl. 6 § socialtjänstlagen (1980:620), motsv. 4:1 socialtjänstlagen (2001:453)R 1996:34.

SFS 1986:1196

Vissa begränsningar i lagens tillämpning

Bestämmelserna i 1330 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

SFS 2017:734

Bestämmelserna i 8–30 §§ gäller inte Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet och inte heller Polismyndighetens, Säkerhetspolisens, åklagarmyndigheternas, Skatteverkets, Tullverkets eller Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet.

SFS 2014:630

I ärenden i första instans som avser hälso- och sjukvård gäller 14–30 §§ endast om myndighetens beslut kan överklagas på annat sätt än som anges i 31 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:223

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1987.

2. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1971:290).

3. I fråga om överklagande och omprövning av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i stället för 23–25, 27, 28 och 30 §§.

4. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.

SFS 1986:1196

(Utkom 22 december 1986.)

SFS 1990:456

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1992:353

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1993:611

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1997:1027

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:386

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998. Den nya lydelsen av 23 § gäller inte i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 1999:286

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999. Den nya bestämmelsen skall dock under tiden från och med d. 1 juli 1999 till och med d. 31 dec. 1999 inte tillämpas av myndigheter i kyrkliga kommuner eller av Svenska kyrkans centralstyrelse, Kyrkomötets besvärsnämnd, Kyrkofondens styrelse, Ansvarsnämnden för biskopar, domkapitlen, Hovkonsistoriet eller Domkyrkorådet i Lund.

SFS 1999:940

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2003:246

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:1213

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:330

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:306

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser

SFS 2006:703

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2009:434

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:798

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2014:630

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2017:734

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

Anmärkt författning:

Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. anm. vid Kommunallag (2017:725) 3:13. Bih.