Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1986:1347) om länsrätts behörighet i vissa mål

Denna förordning har enligt förordning (1998:395) upphört att gälla den 1 oktober 1998.

Utfärdad: 1986-12-16

Förekommer vid mer än en länsrätt mål om beskattning som gäller likartade frågor rörande företag i samma koncern eller som på annat sätt har nära samband med varandra, bör målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd olägenhet för någon enskild. Motsvarande gäller om mål enligt skattebetalningslagen (1997:483) har nära samband med mål enligt lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om sådana mål har nära samband med mål om beskattning.

SFS 1997:1080

I fråga om överlämnande av mål skall samråd på lämpligt sätt ske mellan länsrätterna. Råder olika meningar huruvida målen skall föras samman förfaller frågan. Kan enighet inte nås om vilken länsrätt som skall handlägga målen, skall dessa föras till den länsrätt vid vilken talan först anhängiggjorts.

Om överlämnande av mål skall parterna underrättas.