Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

Denna förordning har enligt F (2007:1073) upphört att gälla den 1 januari 2008.

Utfärdad: 1988-05-19

Omtryckt i SFS 1994:923

Uppgifter

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

SFS 2002:995

Med iakttagande av domstolarnas självständighet enligt regeringsformen vid fullgörande av deras dömande och rättstillämpande uppgifter skall Domstolsverket, utöver vad som följer av särskilda bestämmelser, inom sitt verksamhetsområde i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten, meddela föreskrifter och allmänna råd samt se till att verksamheten bedrivs effektivt.

Verket får inte föreskriva att en viss rotel eller ett visst mål eller ärende skall tilldelas en viss enskild domare eller på annat sätt bestämma hur dömande uppgifter skall fördelas mellan enskilda domare.

Domstolsverket får inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla varor och tjänster mot avgift.

SFS 1994:923

Vad särskilt gäller föreskrifter om informationssäkerhet får Domstolsverket meddela sådana endast beträffande domstolarnas eller de övriga myndigheternas gemensamma IT-system.

Med gemensamma IT-system avses de system vid domstolarna eller de övriga myndigheterna som direkt eller indirekt är anslutna till det gemensamma nätverket Domnät.

SFS 2005:413

Verksförordningens tillämpning

Verksförordningen (1995:1322) skall med undantag av 4 § andra stycket, 17 §, 19 § första stycket och 20 § tillämpas på Domstolsverket.

SFS 1996:388

Internrevision

Rubriken införd g. SFS2006-1229

Domstolsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

SFS 2006:1229

Domstolsverkets ledning

Domstolsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

Domstolsverkets styrelse består av högst tio ledamöter, generaldirektören medräknad. Regeringen utser bland ledamöterna en att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

SFS 1994:9

Organisation

Domstolsverket skall ha en chefsjurist. I övrigt beslutar verket om sin organisation.

SFS 1994:1379

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden vid Domstolsverket prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1995:1322) för anställda inom verksamhetsområdet.

SFS 1996:388

Personalansvarsnämnden består, förutom av generaldirektören, av chefsjuristen och en ledamot som utses av Domstolsverket samt två ledamöter som utses av regeringen. Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

SFS 1994:1379

Anställning m. m.

Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ställföreträdare för generaldirektören.

SFS 1994:1379

[har upphävts genom förordning (1996:388).]

SFS 1996:388

[har upphävts genom förordning (1990:1047).]

SFS 1990:1047

Bisysslor

[har upphävts genom förordning (1994:923).]

SFS 1994:923

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:317

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988, då förordningen (1975:506) med instruktion för Domstolsverket skall upphöra att gälla.

SFS 1990:1047

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1994:9

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1994.

SFS 1994:923

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1379

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:571

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:388

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 2002:995

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2005:413

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2005.

SFS 2006:1229

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.