Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Utfärdad: 1992-04-23

[Upphävd g. F (2007:1331).]

SFS 2007:1331

Föreningen Svenska Tecknare utser och entledigar en ledamot i styrelsen för Sveriges författarfond.

SFS 2015:394

Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) prövar frågor om individuell fördelning av statliga medel till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på något annat allmännyttigt sätt.

SFS 1996:1595

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) prövar frågor om fördelning av statliga medel till upphovsmän på musikområdet för utlåning av deras verk genom det allmänna biblioteksväsendet.

SFS 1998:1216

Föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) prövar frågor om fördelning av statliga medel till utövande konstnärer på musikområdet för utlåning genom det allmänna biblioteksväsendet av verk som de har medverkat i.

SFS 1998:1216

Musikaliska akademien prövar frågor om statsbidrag till tryckning av verk som ges ut av musikförlag.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse.

Stiftelsen Nordiska museet får, i fråga om personal som är anställd vid museet, fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte något annat är föreskrivet.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet prövar frågor om fördelning av statliga medel inom stiftelsens verksamhetsområde.

[Upphävd g. Lag (2002:1152).]

SFS 2002:1152

Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden prövar frågor om statliga stipendier inom fondens verksamhetsområde.

Stiftelsen Tekniska museet får, i fråga om personal som är anställd vid museet, fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte något annat är föreskrivet.

Svenska Fotografers Förbund utser och entledigar en ledamot i styrelsen för Sveriges författarfond.

SFS 2015:394

Svenska gruvföreningen utser och entledigar en ledamot i Nämnden för isotopgeologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

[Upphävd g. Lag (2002:1152).]

SFS 2002:1152

[Upphävd g. F (2007:1331).]

SFS 2007:1331

Sveriges Författarförbund

  1. prövar frågor om fördelning av statliga medel till författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och taltidningar, och

  2. utser och entledigar sex ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond.

SFS 2015:394

För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen utser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser kan besluta om undantag från föreskrifterna i denna lag.

Om ett beslut som avses i 6 och 10 §§ får överklagas, tillämpas 43–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

SFS 2018:799

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:318

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

SFS 1994:305

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

SFS 1996:1595

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

SFS 1998:1216

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 2002:1152

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 8 och 13 §§ lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartememtets verksamhetsområde skall upphöra att gälla vid utgången av februari 2003.

SFS 2007:1331

(Utkom d. 21 dec. 2007.)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 och 14 §§ lagen (1992:318) om överlämnade av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde ska upphöra att gälla vid utgången av 2007.

SFS 2015:394

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015.

SFS 2018:799

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.