Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet

Denna förordning har enligt F (2007:824) upphört att gälla den 1 januari 2008.

Utfärdad 1994-05-26.

Omtryckt i SFS 1999:1072 och 1995:1351

Uppgifter

1 §

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet bland annat för Sveriges indelning och för frågor om statlig egendom, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift samt permutation.

Kollegiet bevakar i vissa ärenden statens rätt och allmänna intressen, bland annat i vattenrättsliga ärenden och ärenden om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet samt frågor som gäller Allmänna arvsfonden.

Kollegiet tillhandahåller kapitalförvaltning, redovisning och andra administrativa tjänster för stiftelser och fonder inom det statliga och kyrkliga området samt, efter medgivande av regeringen för särskilt fall, för aktiebolag inom samma område. Kollegiet tillhandahåller också administrativ, ekonomisk och juridisk service till myndigheter under regeringen. Kollegiet har även uppgifter som rör riskhantering för myndigheter under regeringen och utför också kansligöromål åt vissa nämnder och styrelser..

SFS 2005:148

2 §

Kammarkollegiet skall företräda staten

 1. i ärenden om ersättning enligt 4 § 1 förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

 2. i andra ärenden som regeringen, Justitiekanslern eller, efter regeringens bestämmande, någon annan statlig myndighet har uppdragit åt kollegiet att handlägga.

SFS 1995:1351

2 a §

Kammarkollegiet beslutar om ersättning enligt

 • lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,

 • förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket,

 • förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning, och

 • förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Kammarkollegiet får av allmänna medel bevilja den som kan lämna upplysningar i ett sådant ärende hos kollegiet skälig ersättning för inställelsekostnader.

SFS 2002:246

2 b §

Om ett ersättningsbeslut enligt 2 a § avser en arbetstagare hos en myndighet, skall den myndigheten underrättas om beslutet.

Om Försvarsmakten har avgett yttrande i ett ärende enligt 2 a §, skall Försvarsmakten underrättas om beslutet.

Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter lämnas underrättelser enligt första stycket till riksdagsförvaltningen.

SFS 2002:246

2 c §

När utbetald personskadeersättning kan krävas åter från någon annan, gäller förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar i fråga om Kammarkollegiets hantering av återkravet.

SFS 2002:246

3 §

Kammarkollegiet skall föra talan för det allmänna

 1. mot beslut som avses i

 2. i vattenrättsliga mål vid Finsk-svenska gränsälvskommissionen.

Kollegiet skall också företräda allmänt vattenområde, i den utsträckning någon annan myndighet inte har till uppgift att göra det.

SFS 2003:555

4 §

Kammarkollegiet skall vidare

 1. se till att statens fasta egendom i övrigt vars vård och tillsyn någon annan inte har till uppgift att sköta inte disponeras mot givna föreskrifter, bevaka rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning någon annan inte har till uppgift att göra det,

 2. svara för uppbörd av statens inkomster och betala dess utgifter, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter,

 3. förvalta kapital och statliga lån som anförtrotts kollegiet,

 4. svara för det interna statliga riskfinansieringssystemet,

 5. utveckla metoder för riskhantering hos myndigheter under regeringen,

 6. avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur.

SFS 2002:1148

5 §

Efter överenskommelse skall Kammarkollegiet för myndigheter under regeringen

 1. överta deras risker i ekonomiskt avseende och ansvar för skadereglering enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering och förordningen (1993:674) om försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor,

 2. i övrigt biträda i deras riskhantering.

SFS 1995:1351

6 §

Kammarkollegiet skall också

 1. på plats som regeringen godkänner, under fyra olika lås förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter enligt särskilda förteckningar,

 2. förvara förteckningar över sådan lös egendom i de kungliga slotten och hovstallet som tillhör staten,

 3. förvara åtkomsthandlingar till statens fasta egendom som står under kollegiets förvaltning,

 4. föra liggare över Sveriges indelning.

SFS 1999:1072

7 §

Efter överenskommelse skall Kammarkollegiet

 1. tillhandahålla administrativ, ekonomisk och juridisk service,

 2. göra fastighetsrättsliga arkivutredningar,

 3. tillhandahålla kapitalförvaltning, redovisning och andra administrativa tjänster för stiftelser och fonder.

SFS 1999:1072

Finansiering

Rubriken har denna placering enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

8 §

Kammarkollegiets verksamhet enligt 2 a §, 4 § 3 och 4 samt 5 och 7 §§ skall finansieras genom avgifter. Det gäller även ärenden som lämnas över enligt 9 § första stycket förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Avgifternas storlek bestäms av kollegiet.

För kapitalförvaltningen får avgiften bestämmas till högst 0,5 procent årligen, beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna.

SFS 2002:246

Verksförordningens tillämpning

Rubriken har denna placering enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

9 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kammarkollegiet med undantag av 17 och 21 §§.

SFS 1995:1351

Myndighetens ledning

Rubriken har denna placering enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

10 §

Kammarkollegiets generaldirektör är chef för myndigheten.

SFS 1995:1351

Styrelsen

Rubriken har denna placering enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

11 §

Kammarkollegiets styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

SFS 1995:1351

Organisation

Rubriken har denna placering enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

12 §

Kammarkollegiet bestämmer själv sin organisation, med undantag för vad som anges i 13 §.

SFS 1999:1072

Fonddelegationen

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

13 §

Inom kollegiet finns ett särskilt beslutsorgan för fond- och förmögenhetsförvaltningen, fonddelegationen. Delegationen har till uppgift att för fond- och förmögenhetsförvaltningen besluta om

 • långsiktig placeringsstrategi,

 • allmän placeringsinriktning på kort sikt,

 • uppföljnings- och rapporteringsrutiner för placeringsverksamheten,

 • viktigare frågor som rör avtal om anförtrodda medel och redovisningen av dessa.

SFS 1999:1072

14 §

Delegationen består av högst fem ledamöter. Generaldirektören ingår i delegationen och är dess ordförande. När generaldirektören har förhinder skall chefen för fond- och förmögenhetsförvaltningen vara ersättare.

SFS 1999:1072

Statens skaderegleringsnämnd

Rubriken har denna placering enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

15 §

Statens skaderegleringsnämnd har till uppgift att på begäran av en myndighet under regeringen avge yttranden i ärenden om ersättning för personskada eller annan skada.

SFS 1995:1351

16 §

Skaderegleringsnämnden består av högst fem ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Ledamöterna skall vara jurister med erfarenhet som domare. Nämnden är beslutför med tre ledamöter.

Hos nämnden finns också sakkunniga med erfarenhet av skaderegleringsarbete inom försäkringsverksamhet.

SFS 1999:1072

Personalföreträdare

Rubriken har denna placering enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

17 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Kammarkollegiet.

Ärendenas handläggning

Rubriken har denna placering enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

18 §

Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, av fonddelegationen eller av personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman.

Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som styrelsen skall besluta om enligt 13 § 1–3 verksförordningen (1995:1322).

SFS 1995:1351

19 §

Fonddelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med delegationen.

Delegationen får överlämna till ordföranden eller till någon annan tjänsteman att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Ärendena avgörs efter föredragning. Delegationen får dock medge att ärenden som inte behöver prövas av delegationen inte heller behöver föredras.

SFS 1995:1351

Anställningar

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1999:1072. SFS1994-0634

20 §

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av generaldirektören för en bestämd tid.

SFS 1994:1370

21 §

Andra ledamöter i fonddelegationen än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

SFS 1995:1351

22 §

Ledamöter och sakkunniga i statens skaderegleringsnämnd utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:634

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994, då förordningen (1988:913) med instruktion för Kammarkollegiet skall upphöra att gälla.

SFS 1994:1370

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:181

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:1351

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1999:1072

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:323

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2001:422

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2002:246

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:1148

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:555

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:148

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005.