Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

1 §

En utlandsmyndighet ska ta ut ansökningsavgifter och avgifter för kopior m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.

Avgiften i lokal valuta fastställs av utlandsmyndigheten enligt de belopp i svenska kronor eller euro som anges i bilagan till denna förordning.

Är tjänsteåtgärden utan avgift, ska det på handlingen skrivas ”utan avgift”.

Avgift ska på motsvarande sätt tas ut om en utlandsmyndighet utför något i tjänsten för en annan stats räkning, om inte annat följer av en överenskommelse med den staten.

SFS 2020:39

2 §

Särskild avgift skall betalas i de fall som anges i bilagan som tillägg till övriga avgifter om en åtgärd vidtagits i tjänsten utom kontorstid eller utanför tjänstelokalen.

3 §

Sökanden är skyldig att ersätta utlandsmyndigheten för nödvändiga kostnader som har uppstått i samband med sådana åtgärder som anges i bilagan, som för försändelse, annonsering, myndighetens eller någon annans biträde, om inte Regeringskansliet har bestämt något annat.

Om det är möjligt, ska utlandsmyndigheten i förväg lämna sökanden uppgift om vilka kostnaderna kan bli.

Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, ska utlandsmyndigheten besluta att staten ska stå för kostnader som avses i första stycket.

SFS 2020:39

3 a §

Skyldigheten att betala särskild avgift enligt 2 § och att ersätta kostnader enligt 3 § gäller även vid åtgärder av en utlandsmyndighet för vilka avgifter tas ut enligt andra föreskrifter som regeringen meddelat.

SFS 2013:980

4 §

Bestämmelser om avgift för prövning av ansökan om visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)1) finns i den förordningen. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan om visering för en utlänning som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § första stycket 4 utlänningsförordningen (2006:97).

1)

EUT L 243, 15.9.2009, s. 1 (Celex 32009R0810).

<kgp:refblock>

Förutv. 4 § upphävd g. F (2001:535).

</kgp:refblock>

SFS 2011:707

5 §

[Upphävd g. F (2001:535).]

SFS 2001:535

6 §

Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från avgifter.

Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det annars finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten besluta att sökanden skall vara fri från avgift.

7 §

Ansökningsavgift skall betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker, skall sökanden skriftligen föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Följs inte föreläggandet, skall ansökan avvisas. Sökanden skall underrättas om detta i föreläggandet.

8 §

Utförs inte den åtgärd som ansökan avser, skall särskilt kvitto lämnas på avgiften.

En utlandsmyndighet får, om det finns särskilda skäl för det, betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften.

9 §

Avgiften betalas i regel i verksamhetslandets valuta. Omräkning sker efter den kurs som Regeringskansliet har fastställt. Har Regeringskansliet inte fastställt någon sådan kurs eller har betydande kursförändringar ägt rum sedan omräkningskursen fastställdes, räknas avgiften om efter den köpkurs för svenska kronor eller euro som lokala banker tillämpar. Beloppet ska avrundas nedåt till ett jämnt belopp.

SFS 2020:39

10 §

Avgiften tillfaller staten. Den överordnade utlandsmyndigheten kan besluta att ett honorärkonsulat får behålla avgifter som har betalats in till konsulatet.

SFS 2020:39

11 §

En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt denna förordning får överklagas hos Regeringskansliet. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom två månader från den dag då avgiften beslutades. Den handling eller en bestyrkt kopia av handlingen som överklagandet avser skall bifogas överklagandet. Ett beslut om återbetalning skall antecknas på handlingen.

Regeringskansliets beslut får inte överklagas.

Bilaga

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Pass m.m.

 

Vanligt pass

 

1 600 kr

 

Nationellt identitetskort

 

1 600 kr

 

Provisoriskt pass

 

1 800 kr

 

Europeiska unionens provisoriska resehandling

 

1 800 kr

 

Främlingspass

 

750 kr

 

Provisoriskt främlingspass

 

500 kr

 

Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige

 

utan avgift

 

Utlämnande av pass eller nationellt identitetskort som utfärdats av annan myndighe

 

200 kr

 

Utlämnande av främlingspass utfärdat för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige

 

utan avgift

 

Visering

 
 

Nationell visering enligt 3 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716)

 
 

Visering för inresa och vistelse i Sverige

 

60 euro

 

Visering för barn under sex år

 

utan avgift

 

Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige

 

utan avgift

 

Visering för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet i Malmö

 

utan avgift

 

Visering för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige

 

utan avgift

 

Visering för skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande och medföljande lärare som företar resor för studier eller utbildning

 

utan avgift

 

Visering för forskare som avser att bedriva forskning inom Europeiska unionen

 

utan avgift

 

Visering (för diplomater m.fl.) som avgörs av Regeringskansliet med stöd av 3 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716)

 

utan avgift

 

För medborgare i länder med vilka Europeiska unionen har ingått viseringsförenklingsavtal tas avgift ut för ansökan om visering för inresa och vistelse i Sverige med de belopp som anges i gällande avtal.

 

UD-visering

 

utan avgift

 

För medborgare i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina tas avgift för ansökan om visering för inresa och vistelse i Sverige ut med 35 euro i stället för 60 euro.

 
 

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

 
 

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år

 

1 500 kr

 

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år

 

750 kr

 

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716)

 

2 200 kr

 

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring enligt 5 kap. 10 § eller 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716)

 

2 200 kr

 

Tillstånd enligt 6 a kap. 1 §, 6 b kap. 1 eller 2 § eller 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)

 

2 000 kr

 

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 a § utlänningslagen (2005:716) för att bedriva näringsverksamhet

 

2 000 kr

 

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för personer som fyllt 18 år

 

2 000 kr

 

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för personer som inte fyllt 18 år

 

1 000 kr

 

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. eller 5 kap. 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser

 

utan avgift

 

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005

 

utan avgift

 

Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare och anhöriga till medborgare i en EES-stat

 

utan avgift

 

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer

 

utan avgift

 

Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare i Japan

 

utan avgift

 

Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet i Malmö

 

utan avgift

 

Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige

 

utan avgift

 

Uppehållstillstånd för personer som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och som kan beviljas sådant tillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen (2005:716)

 

utan avgift

 

Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd tas endast en avgift ut.

 
 

Vid en ansökan om uppehålls-/arbetstillstånd för sökande inom det nordiska viseringssamarbetet ska avgiften alltid vara 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och 500 kr för personer som inte fyllt 18 år.

 
 

Medborgarskapsärenden

 
 

Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation)

 

1 500 kr

 

Avgift ska inte tas ut av den som är statslös och som fått flyktingförklaring eller resedokument av svensk myndighet.

 
 

Sjöfart

 
 

Tillfällig nationalitetshandling

 

2 500 kr

 

Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av annan myndighet

 

200 kr

 

Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta.

 
 

Sjöförklaring, förrättningen inklusive förrättningsprotokoll

 

1 500 kr

 

Intyg o.d.

 
 

Levnadsintyg

 

utan avgift

 

Legalisering, hindersprövning, attest; annan form av intyg eller bevis .

 

200 kr

 

Om överenskommelse har träffats med främmande stat beträffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.

 

Körkort

 
 

Utlämnande av körkort

 

450 kr

 

om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige

 

200 kr

 

Honorärkonsulat som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla 200 kr av denna avgift.

 

Vigsel

 
 

Vigselförrättning, inklusive protokoll

 

1 200 kr

 

Avgifter för kopior

 
 

Avgift beräknas efter sidantalet och betalas för varje påbörjad sida. För kopior av allmänna handlingar samt utskrifter ska avgift tas ut om en beställning omfattar tio sidor eller mer. Tio sidor

 

50 kr

 

varje sida därutöver

 

2 kr

 

Upptagande av förklaring m.m.

 
 

Upptagande av förklaring eller uppsättande av handling i enskild angelägenhet, varje sida

 

50 kr

 

Kopior o.d.

 
 

För kopior av allmänna handlingar samt utskrifter av upptagning för automatisk databehandling ska avgift tas ut om en beställning omfattar tio sidor eller mer.

 
 

Tio sidor

 

50 kr

 

varje sida därutöver

 

2 kr

 

Avskrift av allmän handling, per påbörjad fjärdedels arbetstimme

 

90 kr

 

Utskrift av ljudbandsupptagning, per påbörjad fjärdedels arbetstimme

 

90 kr

 

Kopia av videobandsupptagning, per band

 

600 kr

 

Kopia av ljudbandsupptagning, per band

 

120 kr

 

Översättning

 
 

Översättning jämte bestyrkande, för varje grupp om 100 ord

 

200 kr

 

eller den högre avgift, som i allmänhet betalas i jämförligt fall till kompetent översättare på platsen

 
 

Enbart bestyrkande, för varje påbörjad grupp om 100 ord

 

160 kr

 

Särskild avgift

 
 

Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme

 

600 kr

 

Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme

 

400 kr

 

för en dag dock högst

 

2 000 kr

 

Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme

 

800 kr

 

Med kontorstid avses den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd utom tjänstelokalen ska sökanden även betala ersättning för resekostnaden och vid åtgärd utom stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för hotellkostnader. Om det är en utsänd eller lokalanställd tjänsteman vid en utlandsmyndighet som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En honorärkonsul eller en person som är anställd vid ett honorärkonsulat har rätt till skälig ersättning för utgifter för kost och logi.

SFS 2022:1051

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:691

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1997.

Genom förordningen upphävs förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna.

SFS 1998:1306

Denna förordning träder i kraft d. 2 nov. 1998.

SFS 2001:535

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2001.

SFS 2001:1014

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:145

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002.

SFS 2003:572

Denna förordning träder i kraft d. 23 sept. 2003.

SFS 2004:273

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:1226

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2005.

SFS 2005:652

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2005.

SFS 2006:122

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2006:224

Denna förordning träder i kraft d. 30 april 2006.

SFS 2006:301

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2006.

SFS 2006:1060

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2006:1413

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2006:1579

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2007. Bestämmelserna i bilagan i sin nya lydelse skall dock tillämpas på ansökningar om visering och uppehållstillstånd som görs från och med d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:896

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2008.

SFS 2009:266

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2009.

SFS 2009:656

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2009 i fråga om bilagan och i övrigt d. 1 januari 2010.

SFS 2011:201

Denna förordning träder i kraft d. 5 april 2011.

SFS 2011:707

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2013:602

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2013.

SFS 2013:660

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2013.

SFS 2013:980

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:533

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

2. För anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap gäller bilagan i den äldre lydelsen.

SFS 2018:71

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2018.

SFS 2018:322

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2018.

SFS 2019:1190

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:39

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2020.

SFS 2022:308

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2022.

SFS 2022:1051

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2022.