Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling

Denna förordning har enligt F (2007:1100) upphört att gälla vid utgången av år 2007.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2007:1100).

Utfärdad den 19 februari 1998.
Utkom från trycket den 17 mars 1998

Denna förordning gäller tekniska beskrivningar enligt 1 kap. 12–14 och 16 §§ samt 4 kap. 15 a, 15 b och 15 d §§ lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

En teknisk beskrivning skall ange samtliga de krav som framgår av förfrågningsunderlaget i fråga om arbete, material, produkt eller vara. Den tekniska beskrivningen skall göra det möjligt att bedöma om arbetet, materialet, produkten eller varan uppfyller det av den upphandlande enheten avsedda ändamålet. Kraven skall omfatta kvalitet, prestanda, säkerhet eller dimensioner inklusive kraven på material, produkter eller vara i fråga om kvalitetssäkring, terminologi, provning och provningsmetoder, symboler, emballage och märkning. De tekniska kraven skall också omfatta regler för utformning och kostnadsberäkning, provning, kontroll och godkännande av arbeten, metoder och konstruktionsteknik, liksom för alla andra tekniska villkor som en upphandlande enhet kan föreskriva med hänvisning till allmänna eller särskilda bestämmelser som gäller avslutade arbeten och de material eller delar som dessa medför.

Vid utformningen av en teknisk beskrivning avses med europeisk standard i 1 kap. 12 § första stycket 1 lagen om offentlig upphandling en teknisk specifikation som godkänts av

  1. den europeiska organisationen för standardisering (CEN),

  2. den europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (CENELEC), som ''europastandard (EN)'' eller ''harmoniseringsdokument (HD)'',

  3. den europeiska organisationen för standardisering på telekommunikationsområdet (ETSI), som ''europeisk telekommunikationsstandard (ETS)'', eller

  4. något annat erkänt standardiseringsorgan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:78

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 1998.