Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Rubriken har denna lydelse enl. F 2004:902.

Utfärdad den 11 juni 1998.
Utkom från trycket den 22 juni 1998

Allmän bestämmelse

1 §

Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Försäkringskassan som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning.

SFS 2004:902

Normgivningsbemyndiganden

2 §

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till ersättning enligt 8–13 eller 23–37 kap. socialförsäkringsbalken att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av balken,

 2. att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,

 3. särskild ersättning enligt 33 kap. 25 § socialförsäkringsbalken som kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som han eller hon deltar i,

 4. avstämningsmöte enligt 110 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken samt ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med anledning av ett sådant möte,

 5. i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksamhetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäkringsbalken samt om användningen av elektroniska underskrifter, certifikat och andra metoder för identifiering enligt 5 och 6 §§ samma kapitel.

SFS 2018:1634

Verkställighetsföreskrifter

3 §

Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av

 1. socialförsäkringsbalken när det gäller socialförsäkringsskyddet, graviditetspenning, föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, omvårdnadsbidrag, sjukpenning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, smittbärarersättning, närståendepenning, merkostnadsersättning och boendetillägg,

 2. socialförsäkringsbalken när det gäller ansökan om bostadstillägg till sjukersättning eller aktivitetsersättning,

 3. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäkringsbalken om förfrågningar och besök,

 4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hivsmittade, och

 5. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning enligt 20 § lagen om sjuklön.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om socialförsäkringsskyddet ska myndigheten inhämta ett yttrande från Pensionsmyndigheten, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verksamhet.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid adoption av utländska barn, ska myndigheten inhämta ett yttrande från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

SFS 2018:1617

4 §

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till

 • enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) när sjukpenningförsäkringen, enligt 27 kap. 29 § socialförsäkringsbalken, gäller med karenstid,

 • enligt 3 § lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada, och

 • enligt 2 § lagen (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet.

SFS 2010:1702

5 §

[Upphävd g. F (2018:1634).]

SFS 2018:1634

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:562

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

2. Genom förordningen upphävs

– Kungl Maj:ts brev till Riksförsäkringsverket d. 25 maj 1962 (1962:403),

– förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall,

– förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän,

– förordningen (1989:226) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,

– förordningen (1989:228) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

– förordningen (1991:1396) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § lagen (1991:1407) om sjuklön,

– förordningen (1993:735) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade,

– förordningen (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer.

SFS 1998:1515

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:1051

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001. För tid till och med utgången av år 2002 skall 3 § 1 i dess tidigare lydelse fortfarande gälla utom när det gäller 9 kap.

SFS 2002:132

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:781

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:88

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2003.

SFS 2003:430

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:116

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2004.

SFS 2004:902

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2007:1131

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:874

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2008 i fråga om 3 § 1 och i övrigt d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1186

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1702

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1524

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:267

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2015:978

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan 2016.

SFS 2016:584

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2018:1617

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans möjlighet att meddela verkställighetsföreskrifter om vårdbidrag och handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. socialförsäkringsbalken i deras lydelse före d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:1634

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.