Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

Utkom från trycket den 27 mars 2001.
Utfärdad den 15 mars 2001.

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.

En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

SFS 2001:997

Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.

Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0946

Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet

 1. blir så enkelt som möjligt,

 2. står i proportion till användarnas behov, och

 3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register.

SFS 2013:946

Näringsidkare

Rubriken införd g. SFS2013-0946

Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om

 1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,

 2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,

 3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,

 4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,

 5. lagerhållning,

 6. investeringar,

 7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,

 8. priser för varor och tjänster,

 9. intäkter och kostnader,

 10. import och export,

 11. energiåtgång,

 12. tillgångar och skulder,

 13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,

 14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och

 15. miljöskyddskostnader.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. F 2013:946.

SFS 2013:946

Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om

 1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,

 2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, och

 3. djurhållning.

Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten.

SFS 2013:946

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet

Rubriken införd g. SFS2013-0946

Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4.

SFS 2013:946

Kommuner och regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-1040

Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7, samt uppgifter om

 1. preliminära och definitiva årliga bokslut,

 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,

 3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial,

 4. företag ägda av kommuner eller regioner, och

 5. alternativa utförare av kommun- och regionfinansierad verksamhet.

Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa.

SFS 2019:1040

Kommunalförbund

Rubriken införd g. SFS2013-0946

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de årliga boksluten.

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa.

SFS 2013:946

En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

SFS 2004:943

Information

När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om

 1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,

 2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på,

 3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,

 4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,

 5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,

 6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,

 7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och

 8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.

Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

SFS 2018:359

Behandling av personuppgifter m.m.

I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även behandlas för framställning av annan statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt.

Statistiska centralbyrån ska lämna ut uppgifter enligt 18 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Förutv. 11 § upphävd g. F 2001:997.

SFS 2022:252

Gallring

Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag.

SFS 2001:997

Kvalitet och tillgängliggörande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0823

De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift.

SFS 2013:946

De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet.

SFS 2016:823

Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Bemyndiganden

Rubriken införd g. SFS2013-0946

En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5–5 d §§ denna förordning.

SFS 2013:946

Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna

 1. i 13 § första stycket och 13 a §, och

 2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter.

SFS 2016:823

Bilaga

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket

Brottsförebyggande rådet

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Havs- och vattenmyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konjunkturinstitutet

Kungliga biblioteket

Medlingsinstitutet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxtverket

Trafikanalys

Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi

Finansmarknad

Folkhälsa

Handel med varor och tjänster

Hälso- och sjukvård

Hushållens ekonomi

Jord- och skogsbruk, fiske

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive område

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

ARBETSMARKNAD

 

Löner och arbetskostnader

 

Medlingsinstitutet

 

Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider

 

Statistiska centralbyrån (SCB)

 

Lönesummor

 

SCB

 

Arbetskraftsundersökningar

 

SCB

 

Vakanser och arbetslöshet

 

SCB

 

Arbetsmiljö

 

Arbetsmiljöverket

 

Arbetsskador

 

Arbetsmiljöverket

 

Sjuklöner

 

SCB

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

BEFOLKNING

 

Befolkningens storlek och förändringar

 

SCB

 

Befolkningens sammansättning

 

SCB

 

Befolkningsframskrivningar

 

SCB

 

Invandring och asylsökande

 

SCB

 

BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE

 

Bostadsbyggande och ombyggnad

 

SCB

 

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

 

SCB

 

Byggnadskostnader

 

SCB

 

Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus

 

SCB

 

Bostads- och hyresuppgifter

 

SCB

 

Fastighetspriser och lagfarter

 

SCB

 

Fastighetstaxeringar

 

SCB

 

DEMOKRATI

 

Allmänna val

 

SCB

 

Partisympatier

 

SCB

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackförening.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

ENERGI

 

Tillförsel och användning av energi

 

Statens energimyndighet

 

Energibalanser

 

Statens energimyndighet

 

Prisutvecklingen inom energiområdet

 

Statens energimyndighet

 

FINANSMARKNAD

 

Finansräkenskaper

 

Finansinspektionen

 

Aktieägarstatistik

 

Finansinspektionen

 

Finansiella företag utom försäkring

 

Finansinspektionen

 

Försäkring

 

Finansinspektionen

 

FOLKHÄLSA

 

Folkhälsans utveckling

 

Folkhälsomyndigheten

 

Smittskydd

 

Folkhälsomyndigheten

 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

 

För framställning av statistik över Folkhälsans utveckling och Smittskydd får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och sexualliv eller sexuella läggning.

 

HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER

 

Inrikeshandel

 

SCB

 

Utrikeshandel

 

SCB

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

Hälsa och sjukdomar

 

Socialstyrelsen

 

Hälso- och sjukvård

 

Socialstyrelsen

 

Dödsorsaker

 

Socialstyrelsen

 
 
 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

HUSHÅLLENS EKONOMI

 
 

Inkomster och inkomstfördelning

 

SCB

 

Hushållens utgifter

 

SCB

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE

 

Jordbrukets struktur

 

Statens jordbruksverk

 

Jordbrukets produktion

 

Statens jordbruksverk

 

Sysselsättning i jordbruket

 

Statens jordbruksverk

 

Jordbrukets ekonomi

 

Statens jordbruksverk

 

Prisutveckling i jordbruket

 

Statens jordbruksverk

 

Djurhälsa

 

Statens jordbruksverk

 

Vattenbruk

 

Statens jordbruksverk

 

Produktion i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Sysselsättning i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Miljö och sociala frågor i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Skogarnas tillstånd och förändring

 

Sveriges lantbruksuniversitet

 

Fiske

 

Havs- och vattenmyndigheten

 

KULTUR OCH FRITID

 

Bibliotek

 

Kungl. biblioteket

 

Kulturmiljövård

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Museer

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Studieförbund

 

SCB

 

Samhällets kulturutgifter

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Film

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Behandling av känsliga personuppgifter

 

För framställning av statistik över Studieförbund får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

 

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

 

Levnadsförhållanden

 

SCB

 

Jämställdhet

 

SCB

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

MILJÖ

 

Utsläpp

 

Naturvårdsverket

 

Avfall

 

Naturvårdsverket

 

Miljötillstånd

 

Naturvårdsverket

 

Miljöbalkens tillämpning

 

Naturvårdsverket

 

Kemikalier, försäljning och användning

 

Kemikalieinspektionen

 

Miljöekonomi och hållbar utveckling

 

SCB

 

Gödselmedel och kalk

 

SCB

 

Markanvändning

 

SCB

 

Vattenanvändning

 

SCB

 

Havs- och vattenmiljö

 

Havs- och vattenmyndigheten

 

NATIONALRÄKENSKAPER

 

Nationalräkenskaper

 

SCB

 

NÄRINGSVERKSAMHET

 

Nystartade företag

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

Internationella företag

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

Konkurser och offentliga ackord

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

Näringslivets struktur

 

SCB

 

Industriproduktionens utveckling

 

SCB

 

Industrins kapacitetsutnyttjande

 

SCB

 

Industrins lager

 

SCB

 

Industrins leveranser och order

 

SCB

 

Näringslivets investeringar

 

SCB

 

Inkvartering

 

Tillväxtverket

 

OFFENTLIG EKONOMI

 

Finanser för den kommunala sektorn

 

SCB

 

Statlig upplåning och statsskuld

 

Riksgäldskontoret

 

Beskattning

 

SCB

 

Utfallet av statsbudgeten

 

Ekonomistyrningsverket

 

PRISER OCH KONSUMTION

 

Konsumentprisindex

 

SCB

 

Prisindex i producent- och importled

 

SCB

 

Köpkraftspariteter

 

SCB

 

Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader

 

SCB

 

Hushållens inköpsplaner

 

Konjunkturinstitutet

 

RÄTTSVÄSENDE

 

Brott

 

Brottsförebyggande rådet

 

För brott lagförda personer

 

Brottsförebyggande rådet

 

Domstolarnas verksamhet

 

Domstolsverket

 

Kriminalvård

 

Brottsförebyggande rådet

 

Återfall i brott

 

Brottsförebyggande rådet

 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

SOCIALFÖRSÄKRING M.M.

 

Stöd till barnfamiljer

 

Försäkringskassan

 

Stöd vid sjukdom och handikapp

 

Försäkringskassan

 

Stöd vid ålderdom

 

Pensionsmyndigheten

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

SOCIALTJÄNST

 

Familjerådgivning

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

 

Familjerätt

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

 

Individ- och familjeomsorg

 

Socialstyrelsen

 

Äldre- och handikappomsorg

 

Socialstyrelsen

 

Stöd och service till funktionshindrade

 

Socialstyrelsen

 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorgfår personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd.

För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindradefår personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER

 

Vägtrafik

 

Trafikanalys

 

Bantrafik

 

Trafikanalys

 

Sjöfart

 

Trafikanalys

 

Luftfart

 

Trafikanalys

 

Postverksamhet

 

Trafikanalys

 

Televerksamhet

 

Trafikanalys

 

Kommunikationsvanor

 

Trafikanalys

 

Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor

 

Trafikanalys

 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

UTBILDNING OCH FORSKNING

 

Skolväsende och barnomsorg

 

Statens skolverk

 

Högskoleväsende

 

Universitetskanslersämbetet

 

Studiestöd

 

Centrala studiestödsnämnden

 

Forskning

 

SCB

 

Befolkningens utbildning

 

SCB

 

Eftergymnasial yrkesutbildning

 

SCB

 

Folkhögskola

 

SCB

 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever i grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

För framställning av statistik över Folkhögskola får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

SFS 2021:581

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:100

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2001. Genom förordningen upphävs

a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken,

b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,

c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,

d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.

2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.

3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med d. 30 sept. 2001.

SFS 2001:997

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:655

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002.

SFS 2003:19

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2003.

SFS 2004:7

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2004.

SFS 2004:943

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:88

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005.

SFS 2006:381

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2008:664

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2008.

SFS 2009:205

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2009.

SFS 2009:1189

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:145

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2011:665

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:943

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2011:1457

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:717

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:946

Denna förordning träder i kraft d. 31 dec. 2013.

SFS 2016:823

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2017:295

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2017.

SFS 2018:35

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2018.

SFS 2018:359

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1527

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:2046

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2019.

SFS 2019:1040

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:458

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2020:736

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2020.

SFS 2021:26

Denna förordning träder i kraft d. 18 febr. 2021.

SFS 2021:581

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2021.

SFS 2022:252

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2022.

SFS 2022:1613

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2023.