Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:306

Utkom från trycket den 16 maj 2006
Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);
utfärdad den 4 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 och 22 a §§ förvaltningslagen (1986:223)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203.

2)

Lagen omtryckt 2003:246.

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

3) Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5.

3)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:306

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Roger Petersson
(Justitiedepartementet)