Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:381

Utkom från trycket den 31 maj 2006
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 18 maj 2006.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

1) När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för den officiella statistiken från någon annan än en statlig myndighet skall den samtidigt lämna information om

1)

Senaste lydelse 2001:997.

  • ändamålet med uppgiftsinsamlandet,

  • på vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas,

  • vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,

  • ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,

  • vilka bestämmelser om sekretess i sekretesslagen (1980:100) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,

  • vad som gäller om uppgifternas bevarande,

  • andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt skall myndigheten upplysa om det.

Information om eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs skall lämnas på lämpligt sätt.

Bilaga2)

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

ARBETSMARKNAD

 
 

Löner och arbetskostnader

 

Medlingsinstitutet

 

Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider

 

Statistiska Centralbyrån (SCB)

 

Lönesummor

 

SCB

 

Arbetskraftsundersökningar

 

SCB

 

Vakanser och arbetslöshet

 

SCB

 

Arbetsmiljö

 

Arbetsmiljöverket

 

Arbetsskador

 

Arbetsmiljöverket

 

Sjuklöner

 

SCB

 
 
 

Behandling av känsliga personuppgifter

 
 

 

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE

 
 

Jordbrukets struktur

 

Statens jordbruksverk

 

Jordbrukets produktion

 

Statens jordbruksverk

 

Sysselsättning i jordbruket

 

Statens jordbruksverk

 

Jordbrukets ekonomi

 

Statens jordbruksverk

 

Prisutveckling i jordbruket

 

Statens jordbruksverk

 

Djurhälsa

 

Statens jordbruksverk

 

Produktion i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Sysselsättning i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Miljö och sociala frågor i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Riksskogstaxeringar

 

Sveriges lantbruksuniversitet

 

Fiske

 

Fiskeriverket

 

Vattenbruk

 

Fiskeriverket

 

 

MILJÖ

 
 

Utsläpp

 

Naturvårdsverket

 

Avfall

 

Naturvårdsverket

 

Miljötillstånd

 

Naturvårdsverket

 

Miljöbalkens tillämpning

 

Naturvårdsverket

 

Kemikalier, försäljning och användning

 

Kemikalieinspektionen

 

Miljöekonomi och hållbar utveckling

 

SCB

 

Gödselmedel och kalk

 

SCB

 

Markanvändning

 

SCB

 

Vattenanvändning

 

SCB

 
 
 

NATIONALRÄKENSKAPER

 
 

 

NÄRINGSVERKSAMHET

 
 

Nystartade företag

 

Institutet för tillväxtpolitiska studier

 

Internationella företag

 

Institutet för tillväxtpolitiska studier

 

Konkurser och offentliga ackord

 

Institutet för tillväxtpolitiska studier

 

Näringslivets struktur

 

SCB

 

Industriproduktionens utveckling

 

SCB

 

Industrins kapacitetsutnyttjande

 

SCB

 

Industrins lager

 

SCB

 

Industrins leveranser och order

 

SCB

 

Näringslivets investeringar

 

SCB

 

Inkvartering

 

Verket för näringslivsutveckling

 
 
 

OFFENTLIG EKONOMI

 
 

 

TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER

 
 

Vägtrafik

 

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

 

Bantrafik

 

SIKA

 

Sjöfart

 

SIKA

 

Luftfart

 

SIKA

 

Postverksamhet

 

SIKA

 

Televerksamhet

 

SIKA

 

Kommunikationsvanor

 

SIKA

 

Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor

 

SIKA

 
 
 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

 
 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:381

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)