Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:1022) med instruktion för Finansinspektionen

Denna förordning har enligt F (2007:841) upphört att gälla den 1 januari 2008.

Utkom från trycket den 11 juli 2006
utfärdad den 29 juni 2006.

Uppgifter och mål

1 §

Finansinspektionen är central förvaltningsmyndighet för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen i fråga om finansiella marknader och finansiella företag.

2 §

De övergripande målen för Finansinspektionens verksamhet är att bidra till det finansiella systemets stabilitet och till ett gott konsumentskydd på det finansiella området.

Vid val av åtgärder för att uppnå målen skall hänsyn tas till eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.

3 §

Finansinspektionen har utöver vad som anges i 1 § till uppgift att

 1. följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet samt rapportera till regeringen om inspektionen bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktionssätt,

 2. biträda regeringen med yttranden och utredningar,

 3. fullgöra sina uppgifter enligt förordnanden med stöd av 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009),

 4. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap,

 5. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen1) , i fråga om efterlevnaden av sådana regler som inspektionen har tillsyn över,

  1)

  EUT L 364, 9.14.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

 6. medverka i internationellt samarbete som rör inspektionens verksamhetsområde,

 7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, och

 8. fullgöra kanslifunktionen åt Bokföringsnämnden.

4 §

Finansinspektionen får

 1. fullgöra kanslifunktionen åt Insättningsgarantinämnden, och

 2. meddela föreskrifter om avvikelser och besluta om undantag i enskilda fall som avses i 11 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

5 §

Finansinspektionen skall

 1. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 oktober varje år lämna en samlad bedömning av stabilitetsläget inom det finansiella området, och

 2. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni varje år redovisa en samlad bedömning av konsumentskyddet inom det finansiella området.

6 §

Finansinspektionen skall samråda med

 1. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,

 2. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden,

 3. Riksbanken i viktigare frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för betalningsväsendet,

 4. Riksbanken i frågor som rör beredskapsplaneringen enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap,

 5. Krisberedskapsmyndigheten i försvarsberedskapsfrågor, i de frågor där inspektionen skall hålla styrelsen underrättad om beredskapsplaneringen,

 6. Insättningsgarantinämnden i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, och

 7. Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut, om inte verket medger undantag från samrådsskyldigheten.

Vid samråd enligt första stycket skall Finansinspektionen lämna berörda myndigheter de uppgifter som behövs.

Intern revision

7 §

Finansinspektionen skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) med undantag av 2 § andra stycket.

SFS 2006:1236

Verksförordningens tillämpning

8 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Finansinspektionen med undantag av 3–5, 12 och 34 §§.

Det som sägs i 6–9 §§ verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen.

Myndighetens ledning

9 §

Finansinspektionen leds av en styrelse som ansvarar för myndighetens verksamhet.

Styrelsen består av högst nio ledamöter.

Generaldirektören är chef för myndigheten samt ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Personalföreträdare

10 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Finansinspektionen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §

Utöver vad som anges i 6–9 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. sammankallande av extra bolagsstämma eller extra stämma i företag som står under Finansinspektionens tillsyn,

 2. tillstånd, återkallelse av tillstånd eller förbud som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,

 3. anmälan till regeringen om förhållande som kan föranleda återkallelse av koncessionen för en försäkringsgivare, utom i sådant fall som avses i 19 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

12 §

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan generaldirektören och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i ärendet. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Bisysslor

13 §

Den som är styrelseledamot eller tjänsteman hos Finansinspektionen får inte för egen eller annans räkning driva eller ha del i ett företag som bedriver verksamhet som är tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos inspektionen eller motsvarande myndighet i ett annat land. Ledamoten eller tjänstemannen får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

Ledamöterna i styrelsen och de befattningshavare som styrelsen bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga ledamöter i styrelsen och generaldirektören samt av inspektionen i annat fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1022

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2006, då förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen skall upphöra att gälla.

SFS 2006:1236

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.