Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Denna förordning upphör enligt F (2016:1333) att gälla den 1 februari 2017.

Utkom från trycket den 20 november 2007
utfärdad den 1 november 2007.

Uppgifter

1 §

Om inte något annat föreskrivs ansvarar Kronofogdemyndigheten för frågor om

 1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar,

 2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,

 3. betalningsföreläggande och handräckning,

 4. skuldsanering och F-skuldsanering,

 5. tillsyn i konkurs, samt

 6. lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd åt eller bistånd av andra staters myndigheter för verkställighet och indrivning samt utbyte av information och delgivning av handlingar i ärenden om verkställighet och indrivning.

SFS 2016:698

2 §

Kronofogdemyndigheten har till uppgift att

 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilda bemyndiganden,

 2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och

 3. verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i tid och på rätt sätt.

När Kronofogdemyndigheten meddelar föreskrifter och andra beslut ska myndigheten även i övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom myndigheten.

3 §

Kronofogdemyndigheten får inom ramen för full kostnadstäckning bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

4 §

Kronofogdemyndigheten ska samverka med Skatteverket avseende gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket.

SFS 2011:1550

Ledning

5 §

Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef.

6 §

Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Organisation

7 §

[Upphävd g. F (2011:1550).]

SFS 2011:1550

8 §

Enheter där det bedrivs verksamhet som avses i 1 § första stycket 1 och 2 eller tillsyn i konkurs ska ledas av kronofogdar.

Rikskronofogden får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet på kronofogdekompetens, om det finns särskilda skäl.

Anställningar och uppdrag

9 §

Rikskronofogden är myndighetschef.

10 §

Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. Anställning som biträdande rikskronofogde beslutas av regeringen.

11 §

Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskronofogde, chefskronofogde, kronofogde, biträdande kronofogde, kronofogdeaspirant, kronokommissarie, kronoinspektör eller kronoassistent.

12 §

Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

 1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare m.m., och

 2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten i det enskilda fallet bestämmer i samråd med Domstolsverket.

Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

13 §

Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och som har genomgått kronofogdeutbildning.

Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om behörighet till viss antagning.

Personalansvarsnämnd

14 §

Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

15 §

Kronofogdemyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

16 §

Vid ersättning till en anställd vid Kronofogdemyndigheten som i tjänsten tillfogats skada på egendom ska förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. tillämpas. Frågor om ersättning prövas av Kronofogdemyndigheten.

Övrigt

17 §

Kronofogdemyndigheten beslutar i frågor om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara rättsgångsombud.

18 §

Vid exekutiv försäljning får en anställd vid Kronofogdemyndigheten inte köpa egendom, om han eller hon har tagit befattning med det mål i vilket försäljning sker.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:781

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten ska upphöra att gälla.

SFS 2011:1550

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2016:698

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2016.