Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Utkom från trycket den 27 november 2007
utfärdad den 15 november 2007.

Uppgifter

Arbetsmiljöverket ansvarar för arbetsmiljö-, arbetstids- och utstationeringsfrågor. Myndigheten ansvarar även för

 1. vissa frågor om marknadskontroll,

 2. vissa miljöfrågor, och

 3. vissa frågor som rör Europeiska arbetsmyndigheten som har inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och om upphävande av beslut (EU) 2016/344 och den myndighetens verksamhetsområde.

Myndighetens ansvar gäller inte i den utsträckning frågorna ska hanteras av någon annan myndighet.

SFS 2021:566

Myndigheten ska verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och på arbetsmarknaden och främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska också arbeta för att regelverket inom dess verksamhetsområde följs.

SFS 2017:1160

Myndigheten har särskilt till uppgift att

 1. ha tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs och planera tillsynen främst med utgångspunkt i analyser av arbetsmiljörisk och risk för att aktörer medvetet bryter mot regelverket,

 2. vara förbindelsekontor för utstationering, ha tillsyn över att bestämmelserna om anmälningsskyldighet vid utstationering följs och ha hand om ett register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige,

 3. vara marknadskontrollmyndighet och utöva marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG,

  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar,

  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl, och

  4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer, utom när det gäller elektrisk utrustning,

 4. meddela föreskrifter och allmänna råd enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen,

 5. ta fram och tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad information inom sitt ansvarsområde, där små och medelstora företags behov särskilt ska beaktas,

 6. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador, där skillnader mellan kvinnor och män särskilt ska belysas,

 7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,

 8. vara yrkesinspektionsorgan som deltar i Europeiska kommissionens yrkesinspektörskommitté enligt kommissionens beslut 95/319/EG av den 12 juli 1995 om inrättande av en yrkesinspektörskommitté,

 9. ansvara för övergripande samordning av frågor som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 och som är av betydelse för flera myndigheter eller arbetsmarknadens parter,

 10. representera Sverige i Europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete som har inrättats enligt artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149, inbegripet att på nationell nivå samordna arbetet med berörda myndigheter och med arbetsmarknadens parter,

 11. ansvara för marknadskontroll i övrigt av sådana produkter enligt 3 kap. 810 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) som kan användas yrkesmässigt, och

 12. delta i och samordna det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i arbetsmiljölagen.

SFS 2022:1216

Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshinders- och tillgänglighetsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

SFS 2017:1160

Arbetsmiljöverket får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Myndigheten ska bedriva verksamheten så att den främjar mångfald och jämställdhet och en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling.

SFS 2017:1160

Information till regeringen

Rubriken införd g. F 2022:1216. SFS2022-1216

Myndigheten ska senast den 31 maj varje år redovisa och analysera statistik över dödsolyckor i arbetet samt anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

SFS 2022:1216

Samråd

Arbetsmiljöverket ska samråda med arbetsmarknadens parter samt med andra organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs för verksamheten.

Arbetsmiljöverket ska samråda med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer innan myndigheten beslutar föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller regioner eller beslutar i förvaltningsärenden av större vikt.

SFS 2019:1060

Samverkan

Arbetsmiljöverket ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

Arbetsmiljöverket leds av en myndighetschef.

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

SFS 2022:1216

Organisation

Generaldirektören ska inrätta partssammansatta samrådsorgan som stöd för verksamheten.

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

[Upphävd g. F (2010:166).]

SFS 2010:166

Personalansvarsnämnd

Vid Arbetsmiljöverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Arbetsmiljöverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

Om inte annat är föreskrivet får Arbetsmiljöverket ta ut avgifter för uppgifter som verket efter beställning lämnar från informationssystemet om arbetsskador. Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Övriga bestämmelser

Arbetsmiljöverket får besluta om skälig ersättning till den som är anställd vid verket för sakskada som har uppstått i tjänsten.

Överklagande

Arbetsmiljöverkets beslut enligt 16 § får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:913

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (2000:1211) med instruktion för Arbetsmiljöverket ska upphöra att gälla.

SFS 2010:166

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2010.

(Utkom d. 16 mars 2010.)

SFS 2011:52

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2014:426

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2014.

SFS 2017:1160

Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2018.

SFS 2018:129

Denna förordning träder i kraft d. 21 april 2018.

SFS 2019:1060

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2021:566

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2021.

SFS 2022:1165

Denna förordning träder i kraft d. 25 juli 2022.

SFS 2022:1216

Denna förordning träder i kraft d. 15 augusti 2022.