Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Utkom från trycket den 30 november 2007
utfärdad den 15 november 2007.

Uppgifter

Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslutande förordning.

SFS 2008:927

Försvarets radioanstalt ska särskilt

  1. följa förändringen av signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet,

  2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamheten, och

  3. utföra matematiska bedömningar av kryptosystem för totalförsvaret.

Försvarets radioanstalt ska upprätthålla kompetensen för de nationella behoven i fråga om kryptologi.

SFS 2015:379

Försvarets radioanstalt ska biträda andra myndigheter vid värdering, utveckling, anskaffning och drift av signalspaningssystem.

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

SFS 2015:379

Försvarets radioanstalt ska kunna stödja Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser med kompetens, personal och materiel.

SFS 2015:379

Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

SFS 2015:379

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.

SFS 2015:379

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten i verksamhet som avser utveckling och vidmakthållande av Försvarsmaktens cyberförsvarsförmåga.

SFS 2020:1236

Försvarets radioanstalt ska ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet. Försvarets radioanstalt får efter begäran stödja sådana statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Försvarets radioanstalt ska särskilt kunna

  1. stödja insatser vid nationella kriser med it-inslag,

  2. medverka till identifieringen av inblandade aktörer vid it-relaterade hot mot samhällsviktiga system,

  3. genomföra it-säkerhetsanalyser, och

  4. ge annat tekniskt stöd.

Försvarets radioanstalt ska samverka med andra organisationer inom informationssäkerhetsområdet såväl inom som utom landet.

SFS 2022:776

Ledning

Försvarets radioanstalt leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

Vid Försvarets radioanstalt finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

Vid Försvarets radioanstalt ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Integritetsskyddsråd

Rubriken införd g. SFS2008-0927

Vid Försvarets radioanstalt finns ett integritetsskyddsråd med de uppgifter som följer av 11 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

SFS 2008:927

Integritetsskyddsrådet består av tre ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i rådet. Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden.

SFS 2008:927

Tillämpligheten av vissa förordningar

Försvarets radioanstalt ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i 6 § är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.

I fråga om anställning vid Försvarets radioanstalt tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Avgifter

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3, 3 a och 3 d §§ samt för drift av personalmatsal. Inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten disponeras av myndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om avgifternas storlek.

SFS 2018:2042

Undantag från myndighetsförordningen

Försvarets radioanstalt ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:937

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt ska upphöra att gälla.

SFS 2008:927

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2015:379

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2015.

SFS 2016:1266

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2018:2042

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:1236

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2022:776

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.