Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Utkom från trycket den 7 december 2007
utfärdad den 22 november 2007.

Uppgifter

Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket ska i fråga om dessa

  1. i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effektivt,

  2. åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning,

  3. vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete,

  4. arbeta för god tillgänglighet och information när det gäller verksamheten, och

  5. arbeta för god samverkan dem emellan och med andra berörda myndigheter.

I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen.

SFS 2013:978

Domstolsverket ska ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175).

SFS 2008:1393

Domstolsverket ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordinarie domare eller som hyresråd i hyresnämnd som behöver tillsättas.

SFS 2010:1810

Domstolsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

SFS 2022:533

Domstolsverket ska delta i ett myndighetsgemensamt arbete för att möjliggöra ett särskilt snabbförfarande enligt 45 kap. 13 a § rättegångsbalken och 3 b § förundersökningskungörelsen (1947:948).

SFS 2022:1511

Ledning

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter.

SFS 2020:262

Ledningens ansvar

Myndighetschefens ansvar enligt 4 § 4 myndighetsförordningen (2007:515) ska, utöver vad som följer av den bestämmelsen, avse också de myndigheter som anges i 1 §.

[Upphävd g. F (2017:519).]

SFS 2017:519

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden prövar frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen (2007:515) för anställda inom verksamhetsområdet. Två av ledamöterna i nämnden ska vara anställda vid någon av de myndigheter som anges i 1 §.

Förordningar som ska tillämpas

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101), utom när det gäller 7 §, och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

Myndigheten får ta ut avgifter för tillhandahållande av varor och tjänster.

Rätt att meddela föreskrifter

Myndigheten får meddela de administrativa verkställighetsföreskrifter som behövs för att uppnå samordning och effektivitet inom verksamhetsområdet.

Föreskrifter om informationssäkerhet får avse endast de system vid domstolarna eller de övriga myndigheterna som direkt eller indirekt är anslutna till det gemensamma nätverket Domnät.

Undantag från myndighetsförordningen

Bestämmelsen i 25 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) om personalansvarsnämndens sammansättning ska, när det gäller personalföreträdare, inte tillämpas på myndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1073

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket ska upphöra att gälla

SFS 2008:430

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:1393

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1810

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:978

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2017:519

Denna förordning träder i kraft d. 14 juli 2017.

SFS 2020:262

Denna förordning träder i kraft d. 28 maj 2020.

SFS 2022:533

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.

SFS 2022:1511

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.