Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1079) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

Utkom från trycket den 7 december 2007
utfärdad den 22 november 2007.

Uppgifter

Rättshjälpsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619).

Ledning

Myndigheten leds av en nämnd. I 48 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om hur nämnden är sammansatt och om hur ledamöterna och ersättarna för dessa utses.

Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre år.

De advokater som ska ingå i Rättshjälpsnämnden utses efter förslag av Sveriges advokatsamfund.

Ledningens ansvar

Rättshjälpsnämndens ledning är skyldig att vid Rättshjälpsnämnden genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Organisation

Hovrätten för Nedre Norrland utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

I 49 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om beslutförhet och omröstning.

Om Rättshjälpsnämnden i arbetsordningen har meddelat föreskrifter om att ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden eller pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor, får ordföranden i sin tur lämna över till en tjänsteman vid Hovrätten för Nedre Norrland att vidta dessa åtgärder.

Undantag från myndighetsförordningen

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rättshjälpsnämnden:

4 § 4 om intern styrning och kontroll, och

8 § om arbetsgivarpolitik.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1079

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden ska upphöra att gälla.