Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Utkom från trycket den 7 december 2007
utfärdad den 22 november 2007.

Uppgifter

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstols beslut om entledigande och avstängning av nämndemän enligt 4 kap. 8 b § rättegångsbalken och 23 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Ledning

Myndigheten leds av en nämnd.

Nämnden består av fem ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden finns en ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

Kammarrätten i Sundsvall ska upplåta lokaler och utföra administrativa uppgifter åt myndigheten.

Beslutförhet

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

Ärendenas handläggning

Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som varit närvarande har rätt att av allmänna medel få skälig ersättning för sina inställelsekostnader.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller vice ordföranden får besluta om avskrivning av ärenden efter återkallelse och att ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Anställningar och uppdrag

Det som föreskrivs i 22 § myndighetsförordningen (2007:515) om ledamöter och ordförande ska även gälla för ersättare för ledamöter, vice ordförande och sekreteraren i nämnden.

Överklagande

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § andra stycket får dock inte överklagas.

SFS 2018:1027

Undantag från myndighetsförordningen

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

8 § om arbetsgivarpolitik, och

16 § andra stycket om beslutförhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1081

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (2006:853) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag ska upphöra att gälla.

SFS 2018:1027

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.