Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Utkom från trycket den 7 december 2007
utfärdad den 29 november 2007.

Uppgifter

Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varumärken och mönster. Verket handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och av utgivningsbevis för periodiska skrifter.

Verket är internationell myndighet enligt förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete. Vidare är verket enligt 5 kap. varumärkeslagen (2010:1877) varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Verket ansvarar för att vidarebefordra uppgifter om herrelösa verk enligt 3 § femte stycket upphovsrättsförordningen (1993:1212) och utövar tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

SFS 2017:1060

Patent- och registreringsverket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för varumärken och registreringstidning för mönster.

Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.

SFS 2017:1060

Patent- och registreringsverket ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet.

Verket ska informera om och bidra till ökad förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter.

SFS 2017:1060

Patent- och registreringsverket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende verkets dokumentation.

Patent- och registreringsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

SFS 2010:1533

Patent- och registreringsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i patent-, varumärkes- eller mönsterdokumentation som

  1. utgör allmän handling hos verket, eller

  2. ingår i verkets

    1. patentregister eller diarium enligt 7 § patentkungörelsen (1967:838),

    2. varumärkesregister eller diarium enligt 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),

    3. mönsterregister eller diarium enligt 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486), eller

    4. register över periodiska skrifter.

SFS 2011:601

Ledning

Patent- och registreringsverket leds av en myndighetschef.

Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

Patent- och registreringsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ärendenas handläggning

Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

En begäran av en sökande eller en behörig invändare om muntlig förhandling i ett patent-, varumärkes- eller mönsterärende får inte avslås om den som begärt förhandlingen inte förut fått tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling.

SFS 2017:1060

Avgifter

Patent- och registreringsverket ansvarar för att ta ut avgifter för ärenden om patent, varumärken, mönster, kommunala vapen och periodiska skrifter.

Verket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 3 §. Avgifter ska dock inte tas ut av Bolagsverket för tillgång till registerinformation när det gäller varumärken.

Verket ansvarar för att avgiftsfördelning sker mellan Europeiska patentverket och Sverige när det gäller europeiska patent med enhetlig verkan.

SFS 2017:1060

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1111

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket ska upphöra att gälla.

SFS 2008:1229

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1533

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:601

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1584

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2012.

SFS 2015:523

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2015.

SFS 2017:1060

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.